ÇOCUKLARDA SALDIRGANLIK VE SUÇUN İNCELENMESİ: KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2015-17
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 14:49:18.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 154-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumlarda suç algısı kültürel göreceli olarak değişiklik gösterir. Toplumda suçun incelenmesi birçok yerli ve yabancı literatürde değerlendirilmiş ve akademik araştırmaları yapılmıştır. Ergenlerde bu çalışmalara çok fazla yer verilmemiş, yer verilen konularda tıp literatüründe rastlanmıştır. Araştırmamızdaki temel amaç ergenlerde saldırganlık ve suçun incelenmesinin psikoloji ve sosyoloji teorilerinde nasıl değerlendirildiğini incelemektir. Araştırma dökü- mantasyon yöntemine göre yapılmıştır. Çalışma hem ergenlerde demokratik bir algının nasıl geliştiğini hem de saldırganlığın demokratik tutum ile ilişkisini incelemektedir. Çalışma esas olarak bir gençlik türü olarak isimlendirilen puberte ile sınırlandırılmıştır. Kavramların yorumlanması ve teorilerin ışığında bu kavramların açıklanması çalışmada temel amaç olacaktır. Temel amaç ayrıca gençlerin kendilerine ya da çevrelerine yönelik geliştirmiş oldukları davranış kalıplarının nedenlerini sosyolojik teoriler ışığında ve sosyal psikolojik analizler ile incelemek olacaktır.

Keywords

Abstract

The percepton of guilty in societes differ cultural relatvely. Commitng crime has been evaluated by many natve and foreign literature and many academic researches have been made. We cannot see many researches for adults except few in medical literature. the main aim of the research is that how aggression and commitng crimes in adults can be evaluated in psychology and sociology theories. The research has been made according to documentaton method. This study evaluated both how to democratc percepton improve and also understand the relatonship between democratc attude of aggression. This study is limited with a part of juvenile which is named puberty. İn the light of İnterpretaton of concepts and theories will be the main objectve. The reason why juveniles developt behavior patern to themselves and their enviroment. Our main queston is to understand this stuaton and evoluated in light of sociologic theories and social psychology.

Keywords