YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DİNÎ KURUMLARIN ROLÜ: “KÜTAHYA MEYDAN AŞEVİ” ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2015-17
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 14:50:15.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 96-109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksulluk insanlığın varoluşundan bugüne süregelen toplumsal bir durumdur. Fakat modern hayatla birlikte yoksulluğun daha çok hissedildiği ve öne çıktığı bir gerçektir. Yoksulluğun daha çok görülme ve hissedilmesine dair birçok neden sayılabilir; tüketim kültürü ve kapitalizmin hayatlara hâkim olması, varlığın artması ile beraber varlıklılar karşısında sahip olamayanların yokluk algılarının değişmesi, ihtiyaç ve istek ayrımının muğlâklaşması, kentlileşme ile birlikte bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânlardan uzaklaşmaları ve ba- ğımlılık kazanmaları, eğitimsizlik sonucu modern hayatın gerektirdiği uzmanlıklara sahip olamamaları vb. gibi. Devlet kurumları ve akademik çevreler bunların nedenlerini tartışırken aşkın olanın sesi ve vicdanının ifadesi olan din, yoksulluğa karşı en etkili söylemleri üretmiştir ve en etkili mücadeleyi sürdürmektedir. Dinî hassasiyetlerin izlerinin görüldüğü gönüllü sivil toplum kuruluşları, ulusal düzeyde yoksullukla mücadelede önemli işlevler görmektedirler. Ancak yoksullukla mücadelenin, etkili olabilmesi için yerel düzeyde de yürütülmesi gerekmektedir. Kütahya Meydan Aşevi bu mücadeleyi yerel düzeyde sürdüren etkili kurumlardan biridir. Dinî kaygılarla kurulan, karşılık gözetmeden ve ayrım yapmadan her türlü ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı amaç edinen kurum çok önemli bir toplumsal fonksiyon ifa etmektedir. Çalışmalarıyla her kesimden insanın takdirini ve desteğini kazanan kurumun dinamikleri ve faaliyetleri bu sunumun ana temasını oluşturmaktadır. Tebliğde ayrıca resmî yardım kanalları ile dini kaygılarla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarının yoksullara bakış açılarındaki farklılıklar da tartşılacaktır.

Keywords

Abstract

Poverty is a social situaton since the existence of humanity untl today. But with modern life that is a real, poverty is more felt and step forward. There may be many reasons why poverty is much more to be seen and felt; It is dominated by consumer culture and life of capitalism, with increased presence changes in the poor percepton of absence against the rich, to be blurred the distncton between the needs and desires, with the urbanizaton individuals away from opportunites to meet their needs for and winning addicton for other agents, by the results of inefcient educaton inability to have specializaton required by modern life and etc.. While government agencies and academia discussing their causes, the religion that is voice of transcendent and the expression of conscience, it has produced the most effectve rhetoric and remains the most effectve fght against poverty. Non-governmental voluntary organizatons, that can be seen traces of religious sensitvity, see important functons in the fght against poverty at the natonal level. However, the fght against poverty must be carried out at the local level to be effectve. Kütahya Meydan Soup Kitchen is one of effectve insttutons going on this fght at the local level. The insttuton established by religious consideratons aims to help with all kinds of needy people without overseeing money and without making distnctons. Thus, the insttuton performs a very important social functon. Dynamics and actvites of this organizaton, that gained the support of people from all walks of stratum with its actvites, is the main theme of this presentaton. İt will also be discussed differences between points of view ofcial assistance channels and non-governmental organizatons established for religious concerns.

Keywords