AVRUPA’DAKİ MÜSLÜMAN GÖÇMENLERİN MÜLK İLE İMTİHANI: UYUM ÖLÇÜTÜ YAHUT ÇATIŞMANIN SAKLI AKTÖRÜ EKONOMİ

Author :  

Year-Number: 2013-14
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-06 10:57:56.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 176-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birçok Avrupa ülkesinin homojen toplum yapısının çeşitlenmesi, Türkler başta olmak üzere Müslümanların işgücü göçü ile söz konusu olduğundan, Avrupa’da yaşayan Müslümanları incelemek suretiyle Müslümanların farklı kültürlerle bir arada yaşama deneyimleri ile ilgili isabetli analizler gerçekleştirilebilir. Bu bir arada yaşama sürecinin tüm taraflar açısından başarısı dönemsel olarak farklı- lık arzetmiş, yine başarının ölçülmesi zaman zaman farklılaşan kıstaslarla, parametrelerle gerçekleştrilmiştr. Çalışmada üzerinde durulan husus, çokkültürlü bir arada yaşama deneyiminde başarının ya da uyumun parametrelerinden biri kabul edilen ekonominin bu niteliğinin, bağlama göre değişebilirliğidir. Bazı dönemlerde göçmenlerin ekonomik hayattaki faaliyetleri entegrasyon yerine rekabet ve çatışmaya, paylaşım dengesizliği veya yabancı sermaye hakimiyet endişelerine gerekçe olabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak, ekonominin, bir arada yaşama tecrübesinde bu farklılaşan rolünün nedenleri, sosyal ve kültürel sonuçları, sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmektedir. Böylece ekonomik kaygıların hem göçmenler, hem de ev sahibi toplumlar için sosyo-kültürel çatışmaların belirleyici unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilecektir.

Keywords

Abstract

Accurate conclusions are well obtained about Muslim populaton’s experiences in coexistng with different cultures just by examining those living in Europe since the diversifcaton in the former homogeneous society structure in many European countries is highly related with the labour immigraton of Muslims led by Turks. The success, atributable to all sides for this coexistence varied tme to tme as well as the measurement of the success varied based on the different criteria and parameters. The main point of this research is the changeability, depending on the scope, of the conjoining effect of economy that is deemed as one of the parameters of the success or adaptaton in the experience of multcultural coexistence. Therefore the reasons for the ever-changing role of economy in this experience of coexistence and the social and cultural results are evaluated in a socioeconomical perspectve. By doing so, this paper aims to charm atentons on economical concerns as major parameters in socio-cultural conflicts both for the immigrants and for the host countries.

Keywords


 • Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: İstan- bul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Adıgüzel, Y. (2010). “Diyasporadaki Kimlik Algılamalarına Göç Tipinin Etkisi: Almanya ve İngilte- re Türk Toplumlarının Karşılaştırması”, Sosyoloji Dergisi, 20.sayı 2010/1, s. 97-119.

 • Aksiyon Dergisi (2013). (http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-32450-173-avrupada-isti- kamet-asiri-sag.html).

 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (çev. Bülent U. Bal, İbrahim Akbulut), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

 • Ecrı, (2011). http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/ Annual%20report%202011.pdf, Erişim, 10.06.2012

 • Hürriyet, (2013). http://www.hurriyet.com.tr/dunya/16062655.asp , Erişim: 9.03.2013

 • Karagöz, K. (2011). “Göç Ticaret İlişkisi: Panel Çekim Modeli”, Sosyo-Ekonomi, Sayı:15, s. 55- 68.

 • Kaya, A. (2006). “Fransa’da Yoksulluk ve Müslüman Ateistler: Beur Ayaklanması” http://www. eurozine.com/articles/article_2006-05-03-kaya-tr.html erişim 19 Şubat 2012.

 • Kaya, A. ve Kentel, F. (2008). Belçika Türkleri Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Kaya, İ. (2011). “Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına”, Doğu Coğrafya Der- gisi, 2011, 19, s. 149-166.

 • Özmen, N. (2012). Çokkültürlü Toplumda Sosyal Entegrasyon ve Din, İstanbul: Çamlıca Yayın- ları.

 • Şen, F. ve Güler, A. (2009). Avrupa Birliği ve Almanya’da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Araştırma Özeti, Essen: Tavak

 • Şen F., Ulusoy Y., Şentürk C. (2008). Almanya ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Türk Girişimciliği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2008, Cilt 1 / 2, s. 405-418.

 • Rohe, M. (2008). “Azınlık Terimi: Almanya’da ve Türkiye’de Azınlığın ve Çoğunluğun Birlikte Ya- şamaları”, Göç ve Entegrasyon-Almanya ve Türkiye’de Azınlık-Çoğunluk İlişkileri, 2008, s. 43-55, Ankara: Konrad Adenauer Stiftung.

 • Tapia, S. (2008). “Fransa ile Türkiye Arasındaki Göç Dolaşımı ya da Türkiye’nin Avrupa’yla Bütünleşmesinin Görünmeyen Yüzü”, (çev.Z.Güven),(derl: Didem Danış-Verda İrtiş)Türkiye’den Fransa’ya Göç Halleri ve Göçmenlik Halleri, , İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 157-188

 • Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Uluslararası Af Örgütü (2012). Tercihler ve Önyargılar–Özet http://www.amnesty.org.tr/ai/system/files/Tercihler%20ve%20%C3%96nyarg%C4%B 1lar%20-%20Rapor%20%C3%96zeti.pdf erişim 15 Mart 2013.

 • Wallraff, G. (1986). En Alttakiler, (çev: O. Okkan), 3.bsk, İstanbul: Milliyet Yayınları.

 • Yavuzcan, İ. H. (2011 ). “Almanya’da Türk Ve İranlı İşletmeciler Örneğinde Etnik Ekonomi”, Sos- yal siyaset Konferansları Dergisi, 2011, s. 697.

 • Yıllık Rapor (2008). T.C Kopenhag Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Danimarka’nın Genel Ekono- mik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik-Ticari İlişkileri 2008 Yılı Raporu, Temmuz, 2009.

                                                                                                    
 • Article Statistics