DİN SOSYOLOJİSİ VE TOPLUMSAL METİN: CİNSİYET TİPOLOJİLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ (KAR ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 101-119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı edebi metin türlerinden biri olan romanı, din sosyolojisi parametreleriyle çözümleme girişimidir. Diğer bir ifadeyle, pergelin durduğu sabit nokta olarak din sosyolojisi disiplini romanın katlarını açmaya çalışmıştır. Katları açılan metin, Orhan Pamuk’un Kar adlı eseridir. Çözümleme için öncelikle toplumsal bir metin olarak romanın fonksiyonu tanımlanmış, ardından din sosyolojisi havzasındaki yeri gösterilmeye çalışılmıştır. Sonrasında örnek metinde dini kimlikle tanıtlan cinsiyet topolojilerinin göstergebilimsel analizi yapılmış, bu topolojilere atedilen kavramlar çıkartılmıştır. Hipotetik olarak, dindar topolojilerin romanda nasıl temsil edildiği ve realiteye yakınlığı sorgulanmış, metindeki figürasyonları yaratan sürecin incelenmesi sonucunda, hayali cemaatteki cinsiyet kurgusunun yazarından bağımsız olmayan varlığı görülmüştür. Bu haliyle ayna işlevi yüklenen toplumsal metin olarak romanın, sıfır derecedeki yazından uzakta olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to atempt analyzing the novel which is a kind of literary texts through the lenses of parameters in the sociology of religion. In other words, the discipline of sociology of religion has targeted to unfold the narratve flow of events. The unfolded text is Kar writen by Orhan Pamuk. In order to analyze this text, frstly, the role of novel is described then the place of it in the sociological feld is tried to be pointed. Afer that, religious typologies of gender are analyzed by the semiological perspectve of Barthes and the concepts of these constructed typologies are deduced. The representaton of religious typologies in the case study are tested and interrogated in terms of social reality. As a result, it is discerned that the constructon of religious typologies of gender in the case study is related to the residue derived from the writer’s habitus. It can be argued that the case study of Kar, as a social text expected to be a mirror, is not approaching to the zero degree of writng.

Keywords