DEĞERLER SOSYOLOJİSİ

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 28-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir sosyoloji dalı olarak değerler sosyolojisi (DS), değer kavramının tanımı, de- ğerlerin kaynağı, değer türleri, değerler arası ilişkiler, değerlerin işlevleri, değer farklılaşması, değer çatşması ve özellikle değer değişimi… gibi konuları ele almakta ve cinsiyet, yaş, yerleşim çevresi, eğitm düzeyi, gelir düzeyi, toplumsal sınıf, toplum türü… ve elbete din(darlık) gibi değişkenlerle değerler arasındaki ilişkileri incelemektedir. Felsefe, ahlak, teoloji, psikoloji, ekonomi… gibi bilimlerle de önemli ilişkileri olan DS’ne en yakın komşu–bilimin din sosyolojisi oldu- ğu söylenebilir. Bu bağlamda, hem DS’ne tanıtcı bir giriş yapmak hem de genel olarak değer araştrmalarına mütevazı bir katkı sağlamak amacıyla bu makale, öncelikle, konuya ilişkin kavramsal, teorik ve ampirik katkıları ve ardından - din sosyolojisi ile ilişkisi bağlamında - bu disiplinin en önemli tartşma alanlarından “din-değer ilişkileri” konusundaki akademik birikimi örneklendirmeye çalışacaktr.

Keywords

Abstract

The sociology of values (SV), as a subfeld of sociology, generally studies the issues such as defniton of value concept, origins of values, value types, relatonships between values, functons of values, value differentaton, value conflict and especially value change; and it also examines the relatonships between values and the variables such as gender, age, level of educaton and income, social class, urbanizaton, and, of course, religion and religiousness. It can be said that the nearest neighbouring science of SV, that also has the important relatonships with disciplines such as philosophy, ethics, theology, psychology, and economy, is the sociology of religion. In this context, this paper begins with summaries of the conceptual, theoretcal and empirical contributons to the feld, and then, tries to illustrate the academic interest related to religion-value relatonships in order to present an introductory overview of SV, and make a modest contributon to the domain of value studies.

Keywords