BİR KARŞIT KÜLTÜR UNSURU OLARAK TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ TEKFİRCİLERİN DİNİ HAYATA BAKIŞI VE ANLAMLARI

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 16-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş tekfrcinin dini hayata bakışı ve bunun anlamlarını konu edinen makalede, tekfrci ideoloji, dini bir karşıt kültür unsuru, normal ve yaygın din algısının karşısında alternatf bir dini kimlik olarak ele alınmaktadır. Makalenin genel sonuçları şöyle sıralanabilir: (1)Türkiye’deki çağdaş tekfrcilik yerel ve otantk bir din anlayışı olmaktan ziyade; büyük oranda, Orta Doğu kökenli yazarların etkisi altnda, özellikle tercüme faaliyetleriyle şekillenen küçük bir karşıt kültür alanı- dır. (2) Dini hayata bakışlarının temelini tevhide yükledikleri özel anlam oluşturur. Buna göre, imanın bir şart da beşeri kanunları ve mahkemeleri reddetmektr. Tekfrciler bazen yoruma dayalı, bazen de kat bir lafzcılık içinde somutlaşan kendilerine mahsus din okuma biçimiyle iman sınırını daraltmakta, küfür sını- rını genişletmektedirler. (3) Bu tarz bir tevhit yorumuyla, tekfrci anlayış, dini hayatn temelini aslında kendine mahsus bir ideolojik eksene indirgemektedir. Dini hayatn bütün diğer unsurlarını bu ideolojik eksene göre değerlendirmektedir. (4) Tekfrcilerin kaderi iki temel değişkene göre şekillenecektr: İdeolojik yumuşama imkânları ve toplumsal dinamiklerin caydırıcılığıdır.

Keywords

Abstract

The artcle, dealing with the takwiris’ percepton on religious life in Turkey and its meanings, explores the ideology of the takwiris as a counter-cultural identty that is against normal and prevailing religious understanding in Turkey. These are the general fndings of the artcle: (1) The Contemporary takwiris in Turkey, rather than being the local and authentc religious identty, is to a great extent a small counter-cultural sphere that is generated under the influence of the certain writers from the Middle East, partcularly the translatons based on these ideologues. (2) The essence of the perceptons concerning religious life in Turkey make up the distnctve meaning given to tawhid. According to this meaning, it is necessary to reject the secular law and the court system besides other conditons of being a Muslim. By doing so, the the takwiris narrow the border of being a Muslim and enlarge the line of being an infdel by a reading of Islam that is embedded sometmes by a rigid literality and sometmes by a specifc interpretaton. (3) By this kind of reading Islam, the the takwiris actually reduce religious life to an ideological axis and appraise the other parts of religious life in Turkey according to this axis. (4) Their future seems to be shaped by two factors: the possibilites of ideological sofening and the deterrence and pressure of social dynamics they encounter.

Keywords