Yol Kullanıcılarında Trafik Adabı Kavramı : Pilot Çalışma, Ankara Örneği

Author :  

Year-Number: 2019-27
Language : Türkçe
Konu : Trafik
Number of pages: 485-500
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2000’li yıllarda trafik güvenliği konusu sistem yaklaşımı ile alınmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımda trafik kültürü çok önemli bir kavram olarak yer almaktadır. Trafik kültürünün bir yansıması olan "trafik adabı", bir topluluktaki ya da ülkedeki insanların trafik ortamında, bireysel ve birbirlerine karşı davranış şekilleri olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma iki temel amaç üzerine kurulmuştur. Birinci amaç; Ankara’da yaşayan yol kullanıcılarının trafik adabı ve trafik adabı ile ilişkili kavramlar hakkındaki düşünceleri ve hislerini, diğer bir deyişle trafik adabı sosyal temsil/şemasını incelemektir. Çalışmanın ikinci amacı, trafik adabı ve ilgili kavramlara ilişkin herhangi bir bilgilendirme almadan önceki düşünce ve hislerle konu hakkında “farkındalık eğitimi” aldıktan sonraki düşünce ve hislerdeki değişimi değerlendirmektir. Bulgular değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili müfredatına uygun olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan farkındalık eğitimini alan bireylerde; trafik adabı, sorumluluk, hoşgörü, fedakarlık, sabır, empati, birey hakkı ve trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi kategorilerinde beklendik yönde ve olumlu değişimler saptanmıştır. Farkındalık eğitimi sonrası özellikle, hoşgörü, empati ve birey hakkı kavramlarına ilişkin olarak rapor edilen olumlu ifadelerdeki artış tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the 2000s, the issue of traffic safety has been addressed with a system approach. In this approach, traffic culture is a very important concept. The manners in traffic which is a reflection of the traffic culture, is defined as the behavior patterns of the people in a community or country in the traffic environment against individual and each other. This research is based on two main objectives. The first aim is to examine the thoughts and feelings of the road users living in Ankara about the concepts related to traffic law and the manners in traffic, in other words, social representation / scheme of the manners in traffic. The second aim of the study is to evaluate the changes in thoughts and feelings after receiving “awareness training” on the subject before taking any information about the manners in traffic and related concepts. When the findings are evaluated, positive changes have been determined in the individuals who have received awareness education prepared by the researchers in accordance with the relevant curriculum of the Ministry of National Education. The main dimensions of change in expected direction are the manners in traffic, responsibility, tolerance, altruism, patience, empathy, individual right, and the effect of others on driving behavior. After the awareness training, an increase in the positive statements reported in relation to the concepts of tolerance, empathy and individual right have been identified.

Keywords


 • Hatipoğlu, S., ve Yasak, Y. Trafik adabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2016 https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/08114705_MTSK-YONETMELIK.pdf,

 • Özdirim, M., Trafik Mühendisliği 1, Karayolları Genel Müdürlüğü, 209, 1994

 • Özkan, T., & Lajunen, T. Person and environment: Traffic culture. B. E. Porter (Der.), Handbook of traffic psychology, (s. 179-192). New York: Elsevier, 2011

 • Özkan, T., & Lajunen, T. A general traffic (safety) culture system (GTraSaCu-S) [Deliverable 2.1]. http://www.trasacu.eu/wp-content/uploads/2017/05/D2.1-G-TraSaCuS_final.pdf, 2015.

 • WHO. Global Status Report On Road Safety, 2009

                                                                                                    
 • Article Statistics