‘CEDİTÇİ’ BİR AYDIN GÖZÜYLE ÇAĞDAŞ MESELELER: MUSA CÂRULLAH BİGİYEF ÖRNEĞİ
Contemporary Issues from Perspectve of an ‘Modernist’ Intellectual: The Case of Musa Carullah Bigiyef

Author : -Ahmet İŞLEYEN
Number of pages : 311

Abstract

Bu çalışmada Musa Cârullah Bigiyef’in Kur’an anlayışı ve yorum yöntemi ele alınmıştr. Cârullah’ın anlayışında Kur’an, Müslümanları uyandırabilmenin en büyük aracıdır. Kur’an’da her meselenin halli için çözümler mevcutur. Zira Kur’an tüm zamanlar için inzal olunmuştur ve Kur’an’ın hiç bir harf hikmetsiz değildir. Örneğin din ve vicdan hürriyet, hoşgörü, kadın hakları gibi kimi çağdaş sorunlarla ilgili çözümler Kur’an’da vardır. O, bütün gayretyle Kur’an’ın bugüne ve yarına hitap etğini göstermeye çalışmış; Kur’an ve modern durum arasında bir bakıma uzlaştrma çabası içerisine girmiştr. Bu da onu te’vile yöneltmiştr. Kısacası zor bir dönemde yaşamış olan Musa Cârullah’ın Kur’an anlayışının şekillenmesinde yaşadığı dönemin belirgin bir etkisi olmuştur.

Keywords

Musa Cârullah, modern durum, literal anlam, i’caz, evrensellik

Read: 2,098

Download: 1,101