ELLİ VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDAKİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA DİNİ HAYAT

Author :  

Year-Number: 2013-13
Yayımlanma Tarihi: 2018-11-05 16:55:16.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 211
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada elli ve üzeri yaş grubundaki üniversite mezunlarının dini yönelimlerini ortaya koymaya çalıştk. Bu çerçevede öncelikle yaşlanma, yaşlılık kavramlarını kısaca ele aldık. Yaşlanma döneminde din ve dindarlık üzerinde durduk. Örneklem grubumuz Sakarya İli merkez ilçelerinde ikamet eden elli ve üzeri yaş grubundaki üniversite mezunlarıdır. Uygulamalı araştrmamızın bulgularına göre örneklem grubumuzun demografk bilgilerini, yaşlanma dönemine ilişkin bazı düşünce ve algılarını, dini bilgilenme ve müracaat yerlerini ortaya koymayı amaçladık. Örneklem grubumuzun dini yönelimini tespit ederken dinle ilgili düşüncelerini, dinin toplumdaki yeri konusundaki düşüncelerini tespit etmeyi amaçladık. Bireysel hayatlarında dinin yerini tespit etmek amacıyla ibadetlerle ilgili düşünce ve davranışlarını, dini yasaklarla ilgili düşünce ve davranışlarını tespit etmeye çalıştk. Son olarak dini sorumluluk duyma ve yaratcıya sığınma davranışlarını ortaya koymaya çalıştk.

Keywords

Abstract

In this study we tried to introduce religious tendencies of ffy and above age group collegers. In this frame we examinated the term of aging primarily. We insisted religion and religiousness and religion in the period of aging. Our sample group is ffy and above age group of collegers live seteled in center countes of Sakarya city. We intended to improve demographic datas of sample group,some of their thoughts and perceptons on aging period and their religious enlightenment and references in according to our practcal research’s fndings. When we fx religious tendency of our sample group we also intended to fx group’s thoughts about the place of religion in society. We tried to establish their thoughts and behaviours on religious prohibitons and religious practces with the aim of fx the place of religion in their individual lives. Finally we tried to explain their behaviours about religious responsibility and turn to Creator

Keywords


 • Akyüz, Niyazi (2007), Gecekondularda Dini Hayat ve Kentlileşme, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

 • Armaner, Neda (1980), Din Psikolojisine Giriş, Ankara: Ayyıldız Matbaası.

 • Argyle, Benjamin Beit ve Hallahmi, Michael (2004), “Dini Davranış Teorileri”, Çev. Ali Kuşat, Mehmet Korkmaz, İsmail Güllü, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 16, ss. 247–280.

 • Bayyiğit, Mehmet (1998), Sosyo-Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Hac Olayı, Ankara: Türkiye Di- yanet Vakfı Yayınları.

 • Dam, Hasan (2002), Yetişkinlerin Din Eğitimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE.

 • Dillon, Michele (ed.) (2003), Handbook of the Sociology of Religion, Cambridge: Cambridge University Press.

 • Hökelekli, Hayati (1992), “Ölümle İlgili Tutumların Dini Davranışla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma I”, U.Ü.İ.F.D, S. 4, C. 4, ss. 57–80.

 • Hökelekli, Hayati (1998), Din Psikolojisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

 • Hökelekli, Hayati (2008), Ölüm, Ölüm Ötesi Psikolojisi ve Din, İstanbul: DEM Yayınları.

 • Karaca, Faruk (2000), Ölüm Psikolojisi, İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Koing, Harold G. (1994), Aging And God Spiritual Pathways to Mental Health in Midlife And Later Years, New York: The Haworth Pastoral Press.

 • Köktaş, Mehmet Emin (1993), Türkiye’de Dini Hayat İzmir Örneği, İstanbul: İşaret Yayınları.

 • Köylü, Mustafa (2004), Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi, İstanbul: DEM.

 • Lehr, Ursula (1994), Yaşlanmanın Psikolojisi, Çeviri Editörü; Birol Çotuk, Çev. Neylan Eryar, İs- tanbul: Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı.

 • Mehmedoğlu, Ali Ulvi (2004), Kişilik ve Din, İstanbul, DEM.

 • Onay, Ahmet (2002), “Dini Yönelim Ölçeği –Ölçek Gelişmede Yöntem: Teorik Altyapı, Geçerlilik ve Güvenirlik-”, İslamiyat, C.5 S.4, ss. 181–192.

 • Onay, Ahmet (2004), Dindarlık Etkileşim ve Değişim ‘Üniversite Öğrencileri Örneklemi’, İstan- bul: DEM.

 • Onur, Bekir (2000), Gelişim Psikolojisi, Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm Ankara: İmge Kitabevi.

 • Selçuk, Ziya (1999), Gelişim Ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Özbaydar, Belma (1970), Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Baha Matbaası.

 • Pargament, Kenneth I. (1997), The Pshchology of Religion And Coping Theory, Refearch, Prac- tice, New York: The Guilford Press.

 • Peker, Hüseyin (2000), Din Psikolojisi, Samsun: Aksiseda Matbaası.

 • Wink, Paul and Dillon, Michele (2001), “Religious Involvement And Health Outcomes İn Late Adulthood: Findings From A Longitudinal Studdy Of Women And Men”, pp. 75–106, Faith And Health Psychologial Perspectives, ed Thomas G. Plante–Allen C. Sherman, New York: The Guilford Press.

 • Yapıcı, Asım (2007), Ruh Sağlığı ve Din Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık, Adana: Karahan Kita- bevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics