SON DÖNEM ÇAĞATAY ŞAİRİ BABA RAHİM MEŞREB’İN MANZUM FÂTİHA TEFSİRİ
Last Term Cagatai Poet Baba Rahim Meşreb’s Verse Commentary of Fatha Surah

Author : -Münire Kevser BAŞ
Number of pages : 131

Abstract

Son dönem Çağatay sahası sûf şairlerinden olan Baba Rahim Meşreb, Menâ- kıbnâmesi ve Mebde-i Nûr isimli mesnevisi ile bilinir. Ancak halk arasında sözlü kültür malzemesi olarak nakledilegelen ve Meşreb’e atedilen bir de Fâtha sûresinin manzum tefsiri söz konusudur. Basılı nüshasına rastlamadığımız bu eser, elyazması bir mecmua içinde tarafmızdan tespit edilmiş olup, kişisel/ özel bir kütüphanede yer almaktadır. Gerek halk arasında nakledilen anlatlardan gerekse eserin son kısmında şairin kendi isminden bahsetmesinden eserin Meşreb’e ait olduğu tahmin edilmektedir. Tefsirde önce Hurûfliğe yakın olarak nitelenebilecek bir yaklaşımla Fâtha sûresinin kelimelerindeki harf sayılarının tekabül etği anlamlar üzerinde durulmuştur. Sonrasında ise Hz.Peygamber’in Fâtha sûresi hakkındaki ifadeleri zikredilerek daha çok didaktk amaçla halkın anlayabileceği akıcı ve sade bir üslupla Fâtha okumanın faydaları vurgulanmaktadır. Çağatayca aslından Latnize edilen ve günümüz Türkiye Türkçesine aktarılan metn yazılı literatüre kazandırılmak istenmiştr.

Keywords

Baba Rahim Meşreb, Fâtha tefsiri, manzum tefsir, Çağatayca

Read: 2,245

Download: 1,162