İKTİSADİ ZİHNİYET OLGUSUNUN ANLAM EVRENİ VE TİPOLOJİK ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
The Meaning Universe and a Typological Analysis of the Phenomenon of Ekonomic Mentality (A Sample Study on West Mediterranean Region)

Author : -Hasan Hüseyin AYGÜL
Number of pages : 65

Abstract

Bu çalışmada iktsadi tutum ve davranışları belirleyen ve dönüştüren zihniyet olgusunun anlam evreni ortaya koyularak, Türk toplumunun egemen iktsadi zihniyet tpolojilerinin belirlenmesi amaçlanmıştr. Araştrmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Anket” ve “İktsadi Zihniyet Ölçeği” bölümlerinden oluşan bir anket formu kullanılmıştr. Bu anket formu, Bat Akdeniz Bölgesi’nde “tabakalı, basit tesadüf örnekleme” yoluyla 1058 kişiye uygulanmıştr. Saha çalışmasından elde edilen veriler, madde tutum derecesi bakımından analiz edilmiştr. Araştrmamızda ortaya çıkan bu egemen iktsadi zihniyet tplerinin, varsayımsal bir açıklama çabası olduğu, bu bakımdan bundan sonra yapılacak olan çalışmalara kaynaklık edebileceği düşünülmektedir.

Keywords

Zihniyet, İktsat, Din.

Read: 2,199

Download: 1,135