ÇOCUKLARIN TANRI İMGESİ’NİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
An Examinaton of Children’s God Images according to Different Variables

Author : -Mualla YILDIZ
Number of pages : 45

Abstract

Çocukluk dönemindeki dini imgelerin çocuklar için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalarda, yaşın çocukluk döneminde din ve Tanrı ile ilgili imgeleri farklılaştrmakta önemli bir faktör olduğu ortaya konulurken, bu faklılaşmanın cinsiyet ve kır ya da kente yaşamak ile ilişkisi üzerine henüz çok fazla bulgu elde edilememiştr. Cinsiyetn ve kır ya da kente yaşamanın Tanrı imgesini farklaştrıp farklılaştrmadığı, farklılaştrı- yorsa hangi yönde farklılaştrdığı konusundaki ayrıntların görülebilmesi için nitel bir araştrmaya ihtyaç duyulmuştur. Bu araştrmada Türkiye’de Sivas, Muş, Samsun, Konya illerinde yaşayan 8-11 yaş grubu çocuklar araştrma grubu olarak seçilmiştr. Çocuklardan Tanrı hakkında neleri merak etkleri sorulmuş ve bunu yazmaları istenmiştr. Yaş ve cinsiyet ve kır ya da kente yaşamak değişken olarak seçilmiş, elde edilen bulgular nitel çalışmaları analiz etmekte kullanılan MAXQDA 10.0 paket programı ile analiz edilmiştr. Yaşın, cinsiyetn ve kır veya kente yaşamanın Tanrı imgesini farklılaştrdığı yönünde bulgular elde edilmiş- tr. Tanrı’nın mekânı, yaratması ve gücü çocuklar tarafndan en çok merak edilen konular olurken, kırdaki çocuklar insanı niçin yaratğını kenteki çocuklar şeytanı ve diğer varlıkları niçin yaratğını merak etkleri anlaşılmıştr. Erkekler Tanrı’nın mutlak iyiliğine, kızlar ise ailesine daha çok vurgu yapmışlardır.

Keywords

Çocuklukta Tanrı imgesi, dini gelişim, içerik analizi.

Read: 2,206

Download: 1,123