SOSYOLOJİ, SAĞDUYU VE NİTEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ: PIERRE BOURDIEU VE ALAIN TOURAINE’İN KONUMU

Author:

Number of pages: 280-283
Year-Number: 2012-12

Abstract

Bu makale, Pierre Bourdieu ve Alain Touraine tarafndan önerilen: “kışkırtma ve eşlik edilen kişisel çözümleme” ve sosyolojik müdahale yöntemleri esas alı- narak Fransız sosyolojisindeki nitel metodoloji gelişmelerini ortaya koymaktadır. Bu iki yöntemin tanımına ek olarak, bu makalenin amacı, temsiliyet, nesnellik, verilerin durumu, epistemolojik kopma ve son olarak da yazım sorunu gibi belirli sorunlarla ilgili, bu iki yazarın konumunu tanımlamak ve tartşmaktr; ki onunla sosyolojik bilgi, veri içerisinde yer alan sağduyunun bilgisinden oluşturulmaktadır. Bu durum, bu sorularla ilgili daha geniş bir tartşmayı beraberinde getrmektedir. Son olarak, bu iki yöntemin güçlü ve zayıf yönleri incelenmektedir.Nitel yöntemler, Fransız sosyolojisinde ilerleme kaydetmektedir. Onlar sü- rekli bir ilginin odağıdır ve içerikleri çokça tartşılmaktadır. Fransız sosyolojisinin iki seçkin şahsiyet, Pierre Bourdieu ve Alain Touraine, son araştrmalarında bu yöntemleri başköşeye yerleştrmişlerdir. Bu makalenin amacı, bu yazarların son zamanlarda geliştrmiş oldukları sosyolojik müdahale, kışkırtma ve eşlik edilen kişisel çözümleme yöntemlerini incelemektr. Bu yöntemlerin ayrıntlı bir sunumu yapıldıktan sonra her birinin güçlü ve zayıf noktalarının üzerinde durulmuştur. Daha sonra onlar, sosyolojinin karşılaştğı, örneğin sosyolojik açıklamaya ilişkin sağduyunun durumu gibi problemler üzerine kapsamlı bir tartşma başlatarak ele alınmıştr. Sonuç olarak, bu yöntemlerden çıkarılan dersler, konuyla ilgili önermelerin formülleştrmesine olanak verir. Ne var ki bundan yalnızca makalenin yazarı sorumludur.

Keywords

Abstract

Keywords