İSLÂM AÇISINDAN SİVİL İTAATSİZLİĞİN TEORİK TEMELLERİ

Author:

Number of pages: 26-51
Year-Number: 2011-9

Abstract

Sivil itaatsizlik, sınırlarını aşan, otoriteyi kötüye kullanan ve insan hakları için güvence niteliğindeki hukukî normları da güce başvurmak suretyle atl bırakan siyasal iktdara karşı bir yaptrım biçimi olarak tartşılan bir kavramdır. Kavram, insan hakları ve hukuk devlet gibi kavramlarla da ilişkilidir. İslam açı- sından sivil itaatsizlik kavramının teorik temellerinin araştrılması da İslâm’ın gerek insan haklarına gerekse siyasî otoriteye bakışının ortaya konmasında önemli katkı sağlayacaktr. Bu makalede, sivil itaatsizlik kavramı tahlil edilerek, İslam’da ona mukabil bir kavram ya da onu yasaklayan yahut aksine onu gerektren durumların olup olmadığı, temelde kelâmcıların ortaya koyduğu görüşler ve Kur’an’dan çıkartlacak ilkeler ışığında ele alınacaktr.

Keywords

Abstract

. Civil disobedience is one of the quarantnes of human rights and a consequence of the rule of law. On the perspectve of Islam, any individual isn’t infallible or over the law, besides, the politcal power isn’t the same of sovereignty. Because of the fact that it is limited by principles of law, if it goes beyond the law it loses the right of obedience. In Islamic politcal theology, people have the right to resist the politcal power as long as it persist in applying injustce to people and breaking law. Besides, principle of command of goodness makes it a religious duty in some circumstances.

Keywords