Butler’İ Schutz İle Okumak: tOplumSal cİnSİyet kavramı ve cİnSİyet ayrımcılığının Bazı GöSterGelerİ Üzerİne Bİr DeğerlenDİrme

Author:

Year-Number: 2010-8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 68-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar içine doğdukları kültürün kodlarını, o kültüre uygun biçimde nasıl davranmaları gerektğini, ahlaki doğru ve yanlışları ve dinsel gereklilikleri, doğ- dukları andan itbaren öğrenmeye başlarlar. Bu bakımdan toplumsal roller ve dolayısıyla cinsiyetlere göre rol dağılımları ve cinsiyet algıları, öznenin hayat tecrübe etme ve öğrenme sürecinde, olduğu gibi kabul etkleri arasındadır. Fenomenolojik sosyoloji açısından, bireylerin anlam dünyalarının nasıl teşekkül etği, dünyayı anlama ve yorumlama tarzlarının nasıl şekillendiği ve bilginin oluşum yolları bu bağlamda mühimdir. Bu makalede, kendisini fenomenolojik çizgide tanımlayan Judith Butler’ın cinsiyet kuramındaki, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı ve dert olan beden kavramları, Alfred Schutz’un görüşlerine de başvurularak yeniden okunacaktr; zira sosyolojik değerlendirmelerin amaç- landığı bu makalede, fenomenolojik çizgide bir felsefeci olan Butler’ın görüş- lerinin, fenomenolojik sosyolojinin kurucusu kabul edilen Alfred Schutz’un gö- rüşlerinden yardım alarak tetkik edilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu çerçevede, kadını toplumda konumlandıran söylemler bazı örneklerle tartşılacak ve dinsel söylemlerin toplumsal cinsiyet inşasındaki rolüne de değinilerek Butler’ın cinsiyet kuramı hakkında bir değerlendirme ortaya konmaya gayret edilecektr.

Keywords

Abstract

Social roles and therefore the disrubiton of roles according to sex and percepton of sex are taken for granted by the subject during experiencing life and learning process. According to phenemenological sociology, how individual’s world of meanings forms, how understanding and interpretaton of the world take shape and development ways of knowledge are important in this context. In her book Gender Trouble, Judith Butler claims that base of the discriminaton of sexes depends on the aim of the sovereignts to create, to save and strenghten its own power. Butler, by questoning that sex belongs to substance, subverts feminism and identty. In her book Bodies That Mater, Butler scrunitzes the problem of the body carrying gender. In this artcle, being a member of phenomenological philosophy, Judith Butler’s concepts of gender and sex discriminaton in gender theory will be interpreted by theory of Alfred Schutz, the founder of phenomenological sociology, taking the religious statements into account, and statements positoning women in society will be discussed.

Keywords