TURİZM SEKTÖRÜNDE ÖZ KAYNAK KARLILIĞININ ANALİZİ
The Analysis of Return on Equity of Tourism Industry

Author : H.Yusuf GÜNGÖR - M.Recep ARMUTLU
Number of pages : 137-152

Abstract

Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören turizm firmalarının 6 yıllık finansal verileri incelenerek özkaynak karlılıklarının değişimi incelenmiştir. Bu verilerin incelenmesi yoluyla süreç içerisinde sektörün öz kaynak karlılığını etkileyen olaylar incelenmiş ayrıca öz sermaye karlılığının gelecekteki trendi tahmin edilmiştir. 2013-2018 finansal dönemlerine ait finansal tabloları incelenmiş ve firmaların bu süreçteki öz kaynak değişimi izlenmiştir. Değerlendirme net kar marjı, aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı yıllar itibariyle belirlenerek incelenmiştir. Firmalara ait ortalamaların incelenmesi sonucunda öz kaynaklarda çok dramatik değişimler olmadığı, konjonktürel durumların sektörü etkilediği ortaya çıkmıştır. Turizm sektörü konjonktürden yoğun şekilde etkilenmektedir. Ülkedeki siyasi ve güvenlikle ilgili olayların ekonomik yapıyı yoğun şekilde etkilediği görülmüştür. 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin firmaların tüm göstergelerine yönelik olumsuz etkisi görülmüştür. Korelasyon analizinde özsermaye karlılığının aktif devir hızı, özsermaye çarpanı ve faaliyet gelirleriyle güçlü anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bırakılan kar, satış gelirleri, finansal kaldıraç ve faaliyet kaldıracı ile aralarında anlamlı pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır

Keywords

Özkaynak karlılığı, turizm, finansal analiz

Read:2142

Download: 978