ISSN:1306-7877
Toplum Bilimleri Dergisi

Editor: İhsan Çapcıoğlu, Hüsamettin Karataş
Assistant Editor: Emrah Yavuz, Abdullah Altuncu
Publication Place: ANKARA
Year-Number: 2019-27
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Hakkı KARAŞAHİN Türkiye’de Askerî İhtilallerin Yapısal Analizi: Dinî, Kültürel Süreklilikler ve Değişimler, 316-352
Structural Analysis of Military Revolutions in Turkey: Religious, Cultural Continuity and Changes
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Sait TOPRAK YÛSUF PEYGAMBER ADINA DÂİR ETİMOLOJİK-ETİYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA, 353-383
AN ETYMOLOGICAL AND ETIOLOGICAL ENQUIRY CONCERNING THE NAME OF THE PROPHET JOSEPH
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhittin IMIL İktidar İlişkileri Çerçevesinde Din ve Devlet, 384-404
Religion and State in the Context of Power Relations
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Özlem Ülker Shahavatov, Ali Coşkun John Rawls’un Siyasal Liberalizmi Çerçevesinde Vatandaşlık ve Din, 405-419
Citizenship and Religion in the Framework of John Rawls’s Political Liberalism
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Haci ATAŞ VÂKIDÎ’NİN İBN İSHÂK’TAN İNTİHAL YAPIP YAPMADIĞINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME, 420-454
AN EVALATION OF WHETHER WĀQIDĪ MADE PLAGIARISM FROM IBN ISḤĀQ
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Güngör TOPLU - Prof. Dr. Yaşar Semiz CUMHURİYET DÖNEMİNDE AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ: THORNBURG RAPORU, 455-484
ENTRANCE OF AMERICAN IMPERIALISM INTO TURKEY DURING THE PERIOD OF THE REPUBLIC: THORNBURG REPORT
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seda HATİPOĞLU - Yeşim YASAK Yol Kullanıcılarında Trafik Adabı Kavramı : Pilot Çalışma, Ankara Örneği, 485-500
Concept of Manners in Traffıc in Road Users: Pilot Study, Ankara Example
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Büşra Kutluay Çelik, Ali Coşkun CÂHİLİYEDEN İSLÂM’A, YESRİB’DEN MEDİNE’YE SÜNNET’İN TOPLUMU DÖNÜŞTÜRMESİ: SÜNNET SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, 501-528
The Transformation of the Society by the Sunnah: from the Jāhiliyya to Islam, from Yesrib to Medīna: An Evaluation in terms of the Sociology of Sunnah
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İzzet İSLAMOĞLU - Tülin ATAN, Şaban ÜNVER Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Red Duyarlilik Düzeylerinin İncelenmesi, 529-538
ANALYSIS OF REJECTION SENSITIVITY LEVELS OF STUDENTS STUDYING AT UNIVERSITY
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gözde ÖZELCE - Kemal Ataman BİR “ÇOKLU MODERNİTELER” ÖRNEĞİ OLARAK TÜRK MODERNLEŞMESİ , 539-562
TURKEY MODERNIZATION: AS A SAMPLE OF MULTIPLE MODERNITIES
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurten KIMTER - Yaşar Üner Din Görevlilerinin Hayatı Anlamlandırma Seviyelerinin Ölüm Kaygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 563-602
Investigation of the Meaning in Life Levels in Terms of Death Anxiety and Some Factors among Religious Officers
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayhan ASLANOĞLU Dinler Tarihi Akademisyenlerinin Türkiye’de Hıristiyanlıkla İlgili Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, 603-647
A Bibliography Essay On The Studies Of Scholars Of The History Of Religions On Christianity In Turkey
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tülay YÜCEL SEÇMELİ HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİNE DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI ‎NİTEL BİR İNCELEME, 648-675
A Qualitative Analysis Based On Teacher Opinions Regarding The Elective Secondary Education Course ‎On Prophet Muhammad’s Life
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa SAFA İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİNDE DİN SOSYOLOJİSİ DERSİ VE KAZANIMLARI: AĞRI ÖRNEĞİ, 676-699
Sociology of Religion Lesson and its Outcomes in The Faculty of Theology and The Faculty of Islamic Sciences: The Example of Ağrı
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih AKBAŞ - Recep BOZYİĞİT 9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTAPLARINA TEKNOLOJİ ODAKLI BİR BAKIŞ: KARE KOD UYGULAMASI, 700-727
A TECHNOLOGY FOCUSED VİEW ON 9TH GRADE GEOGRAPHY COURSE BOOKS: QR CODE APPLİCATİON
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özcan BAYRAK - Ayşe ÇEVİK AHMET HAMDİ TANPINAR’IN HER ŞEY YERLİ YERİNDE ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 728-743
AN ANALYSIS ABOUT THE POEM OF HERŞEY YERLİ YERİNDE OF AHMET HAMDİ TANPINAR
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tahir ÇELİKBAĞ - Fahrettin Geçen MATRAKÇI NASUH’UN TOPOGRAFİK MİNYATÜRLERİNDE PANORAMİK GÖRÜNÜM , 744-757
PANAROMIC APPEARANCE IN TOPOGRAPHIC MINIATURES OF MATRAKÇI NASUH
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sema ÇELEM - Hatice AVCI ALİ B. İBRAHİM EL-KASTAMÛNÎ’NİN KUDÜS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNDEKİ “MÜSECCELÜ’L-İMÂM” ADLI YAZMA ESERİNE DAİR, 758-775
ABOUT MANUSCRİPT NAMED “MÜSECCELÜ’L-İMÂM” WHİCH İS BELONG ALİ B. İBRAHİM EL-KASTAMÛNÎ İN AL-QUDS UNİVERSİTY
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hüsamettin KARATAŞ Sami KILIÇ, Türk Halk İnanışlarında Yiyecek ve İçecekler, Elazığ 2013, 171 s., 776-780

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Niyazi AKYÜZ İhsan ÇAPCIOĞLU, Küreselleşme Kültür ve Din, Otto Yayınları, Ankara 2017, 781-784

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma ÇAPCIOĞLU Saadettin ÖZDEMİR, Engelliler ve Din: İstatistiksel Verilerle Engellilerin Din Eğitimindeki Mevcut Durumu, C Planı Yayınları, İstanbul 2016, 785-788

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şahin KIZILABDULLAH Mustafa BAŞ, Hicaz Yahudileri, Kopernik Yayınları, İstanbul 2019, 789-792

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hakan YILMAZ Dimitra PAPAGIANNI, Michael A. MORSE, Neandertal: Modern Bilim Onların Hikâyesini Yeniden Yazdı (The Neanderthals Rediscovered How Modern Science Is Rewriting Their Story), Çev. İlknur Urkan Kelso, Trend Yayınevi, Ankara 2017, 793-796

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Niyazi AKYÜZ Sönmez KUTLU, Türkler ve İslam Tasavvuru, İSAM Yayınları, İstanbul 2017, 797-802

DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.