ALİ B. İBRAHİM EL-KASTAMÛNÎ’NİN KUDÜS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNDEKİ “MÜSECCELÜ’L-İMÂM” ADLI YAZMA ESERİNE DAİR
ABOUT MANUSCRİPT NAMED “MÜSECCELÜ’L-İMÂM” WHİCH İS BELONG ALİ B. İBRAHİM EL-KASTAMÛNÎ İN AL-QUDS UNİVERSİTY

Author : SEMA ÇELEM - Hatice AVCI
Number of pages : 758-775

Abstract

Bu makale, 21 Eylül-5 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kudüs Üniversitesi’ndeki Osmanlı El Yazmaları” başlıklı proje kapsamında ulaştığımız bir el yazması eseri inceleyerek bilim dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir. Osmanlı Dönemi’ne ait Müseccelü’l-İmam adlı bu el yazması eserin müellifi Kastamonulu Ali b. İbrahim b. Hızır b. İshak’tır. Filistin Kudüs Üniversitesi Kütüphanesi’nde meçhul görülüp, kataloğa eklenmemiş ve üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Üniversite kütüphanesinde yapılan incelemeler sırasında eserin kimliği tarafımızdan tanımlanmaya çalışılarak baştan sona tüm sayfaları fotoğraflanmıştır. Tespit edilen bilgiler kütüphane yönetimine bildirilmiştir. Ayrıca Türkiye’ye döndükten sonra eserin vakfedildiği yere geri getirilmesi için gerekli resmî girişimler başlatılmıştır. Bu makale eserin üzerinde yapılmış ilk çalışmadır. Çalışmanın fotoğraflama kısmı ile ilk aşamaları Kudüs Üniversitesi’nde tamamlanmıştır. Kitabın yapısal ve içerik incelemesi ise Türkiye’ye döndükten sonra fotoğraflar üzerinden yapılmıştır. Kitabın içerik incelemesinde bir bölüm kısmen tercüme edilmiştir. Kitap Hanefi fıkhına ait eserler veren Kâdîhan, Tahâvî, Halvânî gibi müelliflerden ve el-Câmiu’-l Kebîr, el-Câmiu’s-Sağîr, el-Hidâye, Mültekat gibi eserlerden istifadeyle hazırlanmış namazı, şartlarını ve hikmetlerini ele alan bir eserdir. Kitabın yazılma gayesi olarak “halkın namaza karşı isteksizliğini” gösteren müellif, namazın hikmetleri ile ilgili kısmı oldukça geniş yazmıştır. Bu bölümde ayet, hadis ve rivayetlere yer vermiştir. Kitap, Sivas Ulu Camii yakınlarındaki bir kütüphaneye vakfedildiği halde günümüzde Kudüs’ün Batı Şeria bölgesindedir.

Keywords

Kudüs, El Yazması, Osmanlı, Müseccelü’l-İmam, Hanefi Fıkhı, Namaz.

Read:818

Download: 292