ISSN:1306-7877

John Rawls’un Siyasal Liberalizmi Çerçevesinde Vatandaşlık ve Din


Günümüzde çok kültürlü, çoğulcu demokratik toplumlarda, din-demokrasi ilişkisi, dini grupların kolektif talepleri, dini görüşler ve argümanların kamusal alana dahil olması, kamusal alanda nasıl ifade edileceği, dini kimlik ve aidiyet, din, vicdan ve ifade özgürlüğünün çerçevesi gibi konular, tartışmalı meselelerdir. Bu makale, dinle ilişkili gündemdeki meselelerin çözümlenmesinde vatandaşlığa dair teorik yaklaşımların önemli bir çerçeve sunacağı varsayımından hareketle, John Rawls’un politik liberalizmi ve liberal vatandaşlık anlayışı bağlamında söz konusu meseleleri ele almaktadır. John Rawls’un siyasal liberalizm yaklaşımının unsurları olan, siyasal adalet anlayışı, toplumsal iş birliği düşüncesi, makuliyet anlayışı, başlangıç durumu, bilgisizlik peçesi, örtüşen görüş birliği anlayışları ve kamusal akıl düşüncesi incelenerek, farklı dini, felsefi, ahlaki doktrinlere sahip vatandaşların bir arada adaletli bir şekilde, özgür ve eşit olarak nasıl var olacağına ilişkin analizleri çerçevesinde ortaya çıkan vatandaşlık anlayışı, kendisine yöneltilen eleştirilerle birlikte ele alınarak dinle ilgili ortak, kamusal alanlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklara ve dini argümanların politik tartışmaya katılımına dair sunduğu cevaplar ele alınmaktadır.


Keywords


Siyasal Liberalizm, Kamusal Akıl, Vatandaşlık, Din, Küreselleşme

Author: - Özlem Ülker Shahavatov, Ali Coşkun
Number of pages: 405-419
DOI:
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.