ISSN:1306-7877

CÂHİLİYEDEN İSLÂM’A, YESRİB’DEN MEDİNE’YE SÜNNET’İN TOPLUMU DÖNÜŞTÜRMESİ: SÜNNET SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME


Farklı tanımları yapılabilirse de Sünnet sosyolojisi, Sünnet’in İslâm toplumunu dinî, kültürel, sosyal açılardan değiştirip dönüştürmesi, hayatın hemen her alanı ile ilgili düzenlemeler getirerek yeni bir yapılanma içine girmesi; zihinlerde, kalplerde, inanç ve uygulamada inkılap niteliğinde değişiklikler gerçekleştirmesi olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple bu çalışmada önce İslâm öncesi Câhiliye toplumunun dinî, kültürel, sosyal ve ticârî yapısı ve uygulamaları zikredilerek Sünnet’in bunlara karşı tutumu üzerinde durulacaktır. Esasen Sünnet, hazır bulduğu inanç, ibadet ve âdet ve uygulamalara karşı üç biçimde tavır geliştirmiştir: a. Sünnet’in bazı Câhiliye inanç ve uygulamalarını kökünden reddetmesi, b. Sünnet’in bazı Câhiliye inanç, ibadet ve uygulamalarını olduğu gibi ibka etmesi, c. Sünnet’in bazı Câhiliye inanç ve uygulamalarının İslâm’a uymayan kısımlarını düzelterek ıslah etmesi. Konumuza zemin teşkil etmesi bakımından önce Câhiliye ve Sünnet kavramları üzerinde kısaca bilgi verilecek, ardından Mekke’den Yesrib’e, Yesrib’den Medine’ye toplumsal değişimin dinamikleri ile sosyal süreçler ve Sünnet meselesi üzerinde durulacaktır. Metot olarak Câhiliye dönemi ve İslâm dönemi mukayeseli olarak ele alınacak, bu suretle iki paradigmanın yaklaşımını daha somut olarak tespit etme imkânı gözetilecektir. İlgili dönemlere dair erken dönem tarih kaynakları ve hadis literatüründeki veriler, sosyolojinin işlevsel paradigma prensiplerine göre yorumlanıp değerlendirilecektir.


Keywords


Sünnet Sosyolojisi, Hz. Peygamber, Câhiliye, Dönüşüm, Toplum

Author: - Büşra Kutluay Çelik, Ali Coşkun
Number of pages: 501-528
DOI:
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.