ISSN:1306-7877

Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Red Duyarlilik Düzeylerinin İncelenmesi


Red duyarlılık (Rejection Sensitivity) reddedilmeye ilişkin korkulu beklentileri, reddedilmeyi algılamaya yönelik güçlü eğilimi ve potansiyel reddedilmeye karşı verilen yoğun tepkileri ifade etmektedir (Downey ve Feldman, 1996). Bu çalışmanın amacı; üniversitede öğrenim gören öğrencilerin Red Duyarlılık düzeylerini incelemektir. Çalışmaya Spor Bilimleri Fakültesi’nden 150, İlahiyat Fakültesi’nden 150 olmak üzere toplam 300 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ve katılımcıların reddedilme duyarlılığı düzeylerini belirlemek için Downey ve Feldman (1996) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Erözkan (2004) tarafından yapılan ’’Red Duyarlılığı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır. Fakülteye göre spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin reddedilme duyarlığı toplam puanlarının ilahiyat fakültesi öğrencilerinden daha düşük olduğu görülmüştür (p<0.01). Öğrencilerin reddedilme duyarlığı toplam puanlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Öğrencilerin reddedilme duyarlığı toplam puanlarında yaş gruplarına göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Bir işte çalışmayanların red duyarlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ve bir işte çalışanların reddedilmeye yönelik duyulan kaygıları daha düşük seviyededir. Ancak yaş ve cinsiyet red duyarlılığı etkilememektedir.


Keywords


Red duyarlılık, Üniversite, Spor

Author: İzzet İSLAMOĞLU - Tülin ATAN, Şaban ÜNVER
Number of pages: 529-538
DOI:
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.