ANADOLU UYGARLIKLARININ KÜLTÜREL AİDİYET HİSSİNDEKİ YERİ VE UYGARLIK TARİHİ DERSİNİN ÖNEMİ
ABOUT THE PLACE OF ANCIENT AGE CIVILIZATIONS IN ANATOLIA IN THE SENSE OF CULTURAL IDENTITY AND IMPORTANCE OF THE HISTORY OF CIVILIZATION LESSON

Author : Evren Şar İşbilen - Derya Çığır Dikyol
Number of pages : 216-232

Abstract

Arkeoloji bilimiyle yaşadıkları coğrafyaya ait geçmiş kültürler hakkında daha fazla bilgiye sahip olan günümüz toplumları, bu kültürel mirasa sahip çıkarak ne kadar kadim bir kültürün parçası olduklarını ‘kanıtlamış’ ve bunu diğer toplumlar üzerinde bir üstünlük ve gelişmişlik algısı yaratmak için kullanmışlardır. Arkeoloji ve eskiçağ tarihi geçmişte ve günümüzde pek çok devlet olmuş ya da olamamış toplum tarafından siyasi amaçla kullanılmaya devam etmektedir. Yaşadıkları coğrafyada geçmiş kültürlere ait fazla bir birikime sahip olmayan toplumlar uzak coğrafyalarda kendi kültürel kimliklerini ararlarken Anadolu, antik çağ uygarlıklarının büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapmıştır. Ancak acaba ülkemiz Türklük ve İslamiyet kapsamı dışında kalan geçmiş uygarlıkların mirasını toplumsal bazda gerçekten sahiplenmeyi başarabilmiş midir? Bu çalışmada amacımız Uygarlık Tarihi dersini henüz almamış İ.Ü.C. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarından seçilen örneklem üzerinden bu sorunun cevabını aramak ve Uygarlık Tarihi dersinin olası faydaları ve tarih eğitimindeki yeri üzerine bir tartışma açmaktır. Nicel araştırma yöntemiyle yapılan bu çalışmada öğretmen adaylarının eskiçağ uygarlıklarına ilişkin aidiyet hisleri ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve bu bağlamda geleceğin öğretmenlerinin yaşadıkları toprakların kültürel kimliğinin farkındalığına ilşkin bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın sonucundaysa öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun Eskiçağ Uygarlıklarını kendi kültürel mirasları olarak görmedikleri anlaşılmıştır. Bu sebeple zengin kültürel mirasının farkında öğretmenler yetiştirmek için Eğitim Fakültelerinde Uygarlık Tarihi derslerinin ne derece önemli olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Öğretmen yetiştirme, Anadolu, Antik Çağ Uygarlıkları, kültürel aidiyet, tarih eğitimi

Read:2254

Download: 1116