Küreselleşme ve Dijitalleşme Süreçlerinin Kültürel Melezleşme Eğilimleri Üzerindeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2024-36
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-27 16:24:40.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 20-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme, kültürleri birbirine yaklaştırarak dönüştürmektedir. Kültürlerin küreselleşme sürecinden etkilenme düzeyleri farklılık arz etmektedir. Bazı toplumlar bu süreçte bir kültür egemenliği kurarak geleneksel toplumların kimlik ve kültürlerini olumsuz yönde etkilerken, yerel bazı kültürler küreselleşmeye karşı tepkisel bir tutum sergilemektedir. Melez bir kültür kalıbı üreten üçüncü kategoridekiler ise kendi değerleri ile küresel değerler arasında bir sentez kurmaya çalışmaktadır. Dijitalleşmenin küreselleşmeye eklemlenmesi, kültürel melezleşme eğilimlerine farklı boyutlar getirmiştir. Dijital ağlar, demokratik ve katılımcı toplumun ortaya çıkışına, dijital aktivizmin yükselişine ve yeni toplumsal örgütlenmelerin şekillenmesine yol açmıştır. Dijitalleşmenin, heterojen toplulukların fikir alışverişine imkân tanıyarak melez kültürlerin oluşumuna kaynaklık etmesinin sosyolojik boyutlarının tartışılması önem arz etmektedir. Bu çalışma, küreselleşme ve dijitalleşme süreçlerinin kültürel melezleşme eğilimleri üzerindeki etkisini, kültür değişmeleri bağlamında ele almaktadır. Makalenin temel amacı, küreselleşme ve dijitalleşme süreçlerinin kültürel melezleşme eğilimleri üzerindeki etkisi, dijitalleşmenin şekillendirdiği yeni toplumsal ilişkiler, dijital aktivizm, dil, müzik ve sinemadaki melezleşme eğilimleriyle ilgili sosyolojik tartışmalara katkı sağlamaktır. Makalenin alt amacı, dijitalleşmenin küreselleşmeye eklemlenmesi sürecinin kültürel melezleşmeye kattığı yeni boyutları ve ortaya çıkan yeni görünümleri anlamaya çalışmaktır. Makalede, Tarama yöntemine uygun olarak ilgili literatür taranmış ve nitel veriler sosyolojik bakış açısıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, küreselleşmeyle başlayan ve dijitalleşmeyle devam eden kültürel değişim hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar içeren belirsiz durumlar ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

Globalisation transforms cultures by bringing them closer to each other. The extent to which the cultures are affected by the globalisation process varies. While some societies establish a cultural dominance in the process of globalisation and negatively affect the identities and cultures of traditional societies, some local cultures show a reactive attitude towards globalisation. Those in the third category, who produce a hybrid cultural pattern, try to synthesise between their own values and global values. The integration of digitalisation into globalisation has brought different dimensions to cultural hybridisation tendencies. Digital networks have led to the emergence of democratic and participatory society, the rise of digital activism and the formation of new social organisations. It is important to discuss the sociological dimensions of digitalisation as a source of hybrid cultures by enabling heterogeneous communities to exchange ideas. This study addresses the impact of globalisation and digitalisation processes on cultural hybridisation tendencies in the context of cultural transformations. The main aim of the article is to contribute to sociological debates on the impact of globalisation and digitalisation processes on cultural hybridisation tendencies, new social relations shaped by digitalisation, digital activism, hybridisation tendencies in language, music and cinema. The sub-objective of the article is to understand the new dimensions and new phenomena that the process of integrating digitalisation into globalisation has added to cultural hybridisation. The present study reviewed the relevant literature through screening method and qualitative data was processed from a sociological perspective. The results reveal that the cultural change that started with globalization and continued with digitalization has created uncertain situations with both positive and negative consequences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics