Dindarlık ile Demokratik Tutum Arasındaki İlişki: Antalya Örneklemi Üzerine Bir Alan Araştırması

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 20 - 47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, yükseköğrenim görmüş bireylerin dindarlık düzeylerinin demokratik tutumları üzerindeki etkilerini saptamaktır. Araştırmanın örneklemini, Antalya ili ve ilçelerinde yaşayan yükseköğrenim mezunu bireyler (n=562) oluşturmaktadır. Çalışmada, ölçme aracı olarak Münchner Motivasyonel Dindarlık Ölçeği ve Demokratik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler ile Kişisel Bilgi Formundan elde edilen sosyo-demografik verilerin analiz edildiği bu çalışmada, katılımcılara çevrimiçi yöntemle ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ise SPSS 22 istatistik programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada, verilerin analizinde bağımsız t testi tekniği, tek-yönlü ANOVA tekniği kullanılmıştır. Ayrıca elde edilen verilerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine de bakılmış, demografik bilgilere ilişkin ampirik verilerin yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde ise frekans analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerine göre, katılımcıların dindarlık düzeylerinin yüksek, demokratik tutum düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların demokratik tutumlarının yaş, cinsiyet, yükseköğrenim düzeyi, algılanan dindarlık düzeyi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken, medeni durum, yükseköğrenim alanı, gelir düzeyi ve meslek değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca yükseköğrenim görmüş bireylerin dindarlık düzeyleri ile demokratik tutumları arasında anlamlı ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak bireylerin dindarlık düzeyleri yükseldikçe özgür konuşma düzeylerinin düşüş gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca araştırmada, ilahiyat mezunlarının, din hizmetleri meslek grubunun, dindar ve çok dindar olduklarını ifade edenlerin örneklemdeki en düşük demokratik tutum düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the effects of the level of religiosity of individuals with higher education on their democratic attitudes. The sample of the study consists of higher education graduates (n=562) living in Antalya province and its districts. Münchner Motivational Religiosity Scale and Democratic Attitude Scale were used as measurement tools in the study. In this study, in which the data obtained from the scales and the socio-demographic data obtained from the Personal Information Form were analyzed, the participants were reached through the online method. The obtained data were analyzed with SPSS 22 statistical program. In the study, independent t-test technique and one-way ANOVA technique were used in the analysis of the data. In addition, the arithmetic mean and standard deviation values of the obtained data were also checked, and frequency analysis was used to determine the percentile distribution of empirical data on demographic information. According to the research data, it was determined that the religiosity levels of the participants were high and their democratic attitude levels were above the medium level. While the democratic attitudes of the participants did not differ significantly according to the variables of age, gender, higher education level, perceived religiosity, it was determined that they differed significantly according to the variables of marital status, higher education field, income level and profession. In the study, it was also concluded that there was no significant relationship between the level of religiosity and democratic attitudes of individuals with higher education. However, it was observed that the level of free speech decreased as the level of religiosity of the individuals increased. In addition, in the study, it was determined that theology graduates, religious services professional group, and those who stated that they were religious and very religious had the lowest level of democratic attitudes in the sample.

Keywords