On Dilemmas Regarding the Origin of Human and the Nature of the Realm in Ibn Tufayl's Hayy b. Yaqzan

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 219-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma İbn Tufeyl’in Hayy b. Yakzân eseri bağlamında, insanın kökeni ve âlemin mahiyeti problemleri üzerine filozofun tercihini belirlemeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda öncelikle insanın dünyaya geliş serüvenine ve âlemin mahiyetine dair eserde ileri sürülen varsayımlar tahlil edilmiştir. İbn Tufeyl eserin başında Hayy karakteri üzerinden insanın dünyaya nasıl geldiğini konu edinir. Bu çerçevede kendinden/topraktan türeme ve anne-babadan biyolojik olarak meydana gelme olgularından bahseder. Konu hakkında kendi görüşünü beyan etmekten kaçınan İbn Tufeyl, kendinden önce var olan birtakım ilmî ve dini açıklamaları eserine yansıtır. Her iki varsayımın da kendi delillerini aktaran filozofun konu hakkındaki tercihi (varsa) tespit edilebilmesi için eserin kurgusu üzerinden analize tabi tutulması gerekir. Eserin bize sunduğu ikinci ikilem ise, âlemin mahiyetine dair verilen teorilerdir. Bu bağlamda filozof, felsefî argüman olan âlemin ezeliliği ile dini argüman olan âlemin hudûsu teorilerini aktarmaktadır. Her varsayımın kendine ait delillerini ve çıkmazlarını eserinde detaylıca konu edinir. Biz bu deliller üzerinden hangisinin tutarlı olduğunu analiz ederek, filozofun tercihini (varsa) tespit etmeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

In this study, you can choose to determine the philosopher's preference for human origin and the nature of the realm through Ibn Tufayl's "Hayy b. Yaqzan". This aim is primarily asserted in the work on the adventure of coming to the world and the nature of investment. At the beginning of the work, Ibn Tufayl discusses how the human came to the world through the character of Hayy. In this context, it talks about self / soil derivation and biological occurrence from parents. Ibn Tufayl reflects a number of scientific and religious explanations that existed before him. The subject preference of the philosopher who conveys his own proofs of both assumptions is the second dilemma given to us, the theories given about the nature of the world. In this context, the philosopher conveys the ethos of the philosophical argument and the creation theories of the religious argument. When he chooses his own evidence and dilemmas in his work, he thinks about it. We will try to determine the philosopher's preference (if any) by analyzing which of these proofs is consistent. 

Keywords