Yeşilçam Filmlerinde Yemek ve Sofranın Sosyolojik Analizi: Köyden İndim Şehire Örneğinde

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 41-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal hayat içerisinde bazı değişim ve dönüşümleri anlamak açısından sinema başvurulacak bir kaynak haline gelmiştir. Türk toplumunda Yeşilçam filmleri üzerinden analizlerin, bugünkü toplumsal yapıdaki mevcut değişimleri anlama ve anlamlandırma noktasında önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu çalışmada da yemek ve sofra konusu yetmişler Türk sinemasında komedi/güldürü türünde öne çıkan Köyden İndim Şehire adlı Yeşilçam filminden hareketle sosyolojik bağlamda ele alınacaktır. Yemek ve sofranın toplumsal açıdan önemi, yeme-içme kalıplarının davranışsal yansımaları tespit edilip değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizine yer verilerek içerik analizi yapılacaktır. Yemek ve sofranın Yeşilçam filmindeki tema ve kategorileri bu bağlamda açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

Cinema has become a reference resource in order to understand some changes and transformations in social life. It should be noted that the analyzes on Yeşilçam films in Turkish society are important in understanding and making sense of the current changes in today's social structure. In this study, the subject of food and tableware will be discussed in a sociological context, based on the Yeşilçam movie called Köyden İndim Şehire, which came to the fore in the comedy / comedy genre in the seventies Turkish cinema. The social importance of food and table, behavioral reflections of eating and drinking patterns will be determined and evaluated. For this purpose, content analysis will be carried out by using document analysis, one of the qualitative research methods. The themes and categories of food and table in Yeşilçam will be explained in this context.

Keywords