Küreselleşme Sürecinde İlkokul Çağındaki Çocukların Değerlerindeki Değişimin Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 200-218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

Küreselleşme, toplumsal, kültürel, politik ve ekonomik yönleri bulunan çok boyutlu bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte yerel değerler ve doğrular, küresel değer ve süreçlerle etkileşim içindedir. Toplumların, küreselleşen dünyada kendi değerlerini koruyarak yer edinmesi önemlidir. Bu durum, topluma katkı sağlayacak değerlerin yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliğini de ön plana çıkarmaktadır. Eğitim kurumları, küreselleşme sürecinde değerlerin hem öğretildiği hem de öğretmenler tarafından gözlemlendiği yerlerdir. Bu nedenle İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin gözlemleri oldukça önemlidir. Bu makalenin konusu, küreselleşme sürecinde orta gelir düzeyinde yer alan ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarının değerlerinin, öğretmen gözü ile değerlendirilmesidir. Araştırmada küreselleşme sürecinde öğrencilerde öne çıkan değerlerin, öğretmen-öğrenci ilişkileri, sınıf içi ve arkadaş gruplarındaki tutum ve davranışlarına yansımalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır’da 15 yıl ve üstü görev yapmış ve son görev yaptığı okulda en az 5 yıl çalışmış olan 20 öğretmenle görüşülmüştür. Verilerinin analizi betimsel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği tercih edilmiştir. Mülakatta araştırmaya katılanlara aşağıdaki sorular sorulmuştur:

  1. İlkokul öğrencilerinde hangi değerlerin öne çıktığı gözlemlenmiştir?
  2. Sınıf öğretmenlerinin bakış açısı ile öğrencilerin tüketim alışkanlıklarında ne gibi değişimler olmuştur?
  3. Öğretmen bakış açısı ile öğrencilerin sınıf içinde ve okul ortamındaki tutum ve davranışlarında ne gibi farklılıklar gözlemlenmiştir?
  4. Küreselleşmeye paralel olarak öğrencilerin ailelerinde ne gibi değişimler gözlenmiştir?

Araştırmada betimsel analiz yapılırken; Veri analizinde Araştırma sorularına verilen cevaplar araştırmacı tarafından kategorik hale getirilmiş, Ortaya çıkan kategoriler literatürle karşılaştırılmış ve ortaya çıkan sonuçlar tartışılmıştır.

Çalışma grubunda yer alan sınıf öğretmenleri iletişim teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak öğrencilerin çevre farkındalığının artması, bilgi olarak daha donanımlı olmaları, kendilerini ifade edebilme kabiliyetlerinin gelişmesi ve daha özgüvenli olmalarını olumlu gözlemler olarak dile getirmişlerdir. Aile yapısında meydana gelen dönüşümle birlikte çocuk yetiştirme anlayışında değişimler gözlemlediklerini ve bununla ilintili olarak paylaşma, fedakârlık, mütevazılık, sorumluluk sahibi olma, sabır gibi değerlerde geçmiş yıllara oranla anlam farklılaşması gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Günümüzde ailelerin değişen değerler karşısında henüz alacağı pozisyonu belirlemeden yeni değerler ile karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. Yaşanan belirsizlik ve güvensizlik atmosferinde şekilcilik, görüntü ve gösterişin ön plana çıkmasıyla değerlerin anlam boyutunun değişime uğradığını söylemek mümkündür. Bu süreçte ailelerin, değerleri özünden ve anlamından farklı bir boyutta aktarma eğilimine girdiği çalışma grubundaki öğretmenler tarafından da dile getirilmiştir

 

Keywords

Abstract

Globalization refers to a multidimensional process with social, cultural, political and economic aspects. In this process, local values and truths interact with global values and processes. It is important for societies to have a place in the globalizing world by preserving their own values. This situation highlights the necessity of reviewing the values that will contribute to the society. Educational institutions are places where values are both taught and observed by teachers in the globalization process. For this reason, the observations of primary school teachers working in primary schools are very important. The subject of this article is the evaluation of the values of primary school children of middle-income families in the globalization process through the eyes of teachers. In the research, it is aimed to evaluate the reflections of the values that stand out in students in the globalization process, in teacher-student relations, in attitudes and in behaviors in the classroom and in friend groups. In this context, 20 teachers who worked in Diyarbakır for 15 years or more in the 2018-2019 academic year and worked at least 5 years in their last school were interviewed. The analysis of the data was carried out descriptively. In-depth interview technique, one of the qualitative research methods, was preferred in the research. The following questions were asked to the participants in the interview:

 

  1. Which values were observed to be prominent in primary school students?

 

  1. What changes have occurred in the consumption habits of students from the perspective of primary school teachers?

 

  1. What kinds of differences have been observed in the attitudes and behaviors of the students in the classroom and in the school environment from the perspective of teacher?

 

  1. What kinds of changes have been observed in the families of the students in parallel with globalization?

 

While making descriptive analysis in the research; in the data analysis, the answers given to the research questions were categorized by the researcher, the emerging categories were compared with the literature and the results were discussed.

 

The primary school teachers in the study group expressed positive observations that the students' environmental awareness increased, they were better equipped in terms of knowledge, their ability to express themselves improved and they were more self-confident in parallel with the development in communication technologies. They stated that they observed changes in the understanding of raising children with the transformation in the family structure and that they observed a difference in meaning compared to previous years in values such as sharing, self-sacrifice, modesty, being responsible, and patience. Today, it is a fact that families are faced with new values before they determine the position they will take in the face of changing values. In the atmosphere of uncertainty and insecurity, it is possible to say that the meaning dimension of values has changed as formalism; image and ostentation come to the fore. In this process, it was also expressed by the teachers in the study group that families tend to transfer values in a different dimension than their essence and meaning

Keywords