Religious Development of Adolescents in Turkey: A Quantitative Research to Determine the İmpact Levels of Various Variables

Author:

Number of pages: 51-69
Year-Number: 2021-30

Abstract

Bu araştırma, ergenlerin dini gelişim seviyelerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey, aile birliktelik durumu ve aile dindarlık düzeyi bağımsız değişkenlerinin ergenlerin dini gelişim seviyeleri üzerindeki muhtemel etkilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel yöntemlerden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 1000 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada örneklemin dini gelişim seviyelerinin belirlenebilmesi amacıyla “Dini Gelişim Seviyeleri Ölçeği” uygulanmıştır. Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi amacıyla Non-Parametrik Testler kullanılmış ve Çapraz Tablo, Betimsel İstatistikler, Ki-Kare, Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H analiz yöntemleriyle araştırma verileri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ergenlerin dini gelişim seviyelerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey, aile birliktelik durumu ve aile dindarlık düzeyi değişkenlerine göre anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the level of religious development of adolescents and to determine the possible effects of the independent variables of gender, class level (age), type of school, mother education status, father education status, socio-economic level, family unity status and family religiosity level on the levels of religious development of adolescents. Relational screening model, one of the quantitative methods, was used in the research. The study group of the research consists of 1000 high school students. In the research, "Religious Development Levels Scale" was applied to determine the religious development levels of the sample. In order to determine the relationship between dependent and independent variables, Non-Parametric Tests were used and Cross-Table, Descriptive Statistics, Chi-Square, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis-H analysis method were used in the analysis of research data. At the end of the research, it was determined that the religious development levels of adolescents differed significantly according to gender, class level (age), type of school, mother education status, father education status, socio-economic level, family unity status and family religiosity level.

 

Keywords