Lise ve İlkokul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Gösterim Düzeyleri

Author:

Number of pages: 231-249
Year-Number: 2021-30

Abstract

İlkokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin duygusal emek gösterim düzeyleri arasında fark olup olmadığı, bu çalışmanın asıl amacıdır. Tarama modelinde gerçekleştirilen aştırmada, katılımcılar Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesinde bulunan ilkokul ve liselerde görev yapan (Mevcut 105) 102 (yüz iki) sınıf, (Mevcut 143) 135 (yüz otuzbeş) lise olmak üzere toplam 237 (iki yüz otuz yedi) öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, Diefendorff (2005) tarafından geliştirilen ve Basım ile Begenirbaş (2012) tarafından Türkiye’ye uyarlanan Duygusal Emek Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve MANOVA (f testi-General Linear Model, Univarte) analizi kullanılmıştır. Veriler, faktör analizine tabi tutulduğunda “yüzeysel rol yapma” boyutunun alpha değerinin .873, “derin rol yapma” boyutunun alpha değerinin .890, “doğal duygular” boyutunun alpha değerinin .724 olduğu ve genel olarak alpha değerinin .819 olduğun bulunmuştur. Öğretmenlerin azdan çoğa doğru, yüzeysel rol yapma, derin rol yapma ve doğal duygular şeklinde duygusal emek gösteriminde bulundukları görülmüştür. Yüzeysel rol yapma ile derin rol yapma boyutunda ilkokul öğretmenlerinin lise öğretmenlerine göre daha düşük, doğal duygular boyutunda ise ilkokul öğretmenlerinin lise öğretmenlerinde göre daha fazla duygusal emek gösteriminde bulundukları; cinsiyet açısından ise derin rol yapma boyutunda erkeklerin kadın öğretmenlerden daha fazla duygusal emek gösteriminde bulunduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of the study is to determine whether there is a difference between the emotional labor display levels of teachers working in primary and high schools. The study uses a survey model. Respondents of the study consisted of a total of 237 teachers, including 102 classroom teachers (the total number of the teachers is 105) and 135 high-school teachers (the total number of the teachers is 143) working in primary and high schools in the Gallipoli district of Çanakkale. The data was collected using Emotional Labor Scale which was developed by Diefendorff (2005) and adapted to Turkish by Basım and Begenirbaş (2012). The data was analyzed using descriptive statistics and MANOVA (f test-General Linear Model, Univariate). The result of the factor analysis revealed that the alpha value of the “superficial acting” dimension was .873, the alpha value of the “deep acting” dimension was .890, the alpha value of the “natural emotions” dimension was .724, and the overall alpha value was .819. The study results showed that teachers demonstrate emotional labor in the form of superficial role-playing, deep role-play, and natural feelings, from low to high correspondingly. In the dimension of superficial acting and deep acting, primary school teachers showed less emotional labor than high school teachers; whereas in the dimension of natural emotions, primary school teachers showed more emotional labor than high school teachers; in terms of gender, it was found that males show more emotional labor than females in the deep role-playing dimension.

Keywords