TOPLUMSAL AHLAKİ DAVRANIŞLARIMIZA YÖN VEREN ETMENLER ÜZERİNE BİR DENEME

Author:

Number of pages: 134-147
Year-Number: 2017-22

Abstract

Ahlak her toplumun varlığını bir düzen içinde devam ettirmesi için gerekli olan vazgeçilemez bir unsurdur. Ahlakın varlığını devam ettirmesi ise bir takım değerlere bağlıdır. Modernleşme ve sekülerleşme süreçlerinde bu değerlerin değişebildiği görülür. Sekülerleşmenin içinden doğduğu Protestanlık mezhebi ahlakı, dini bağlamından uzaklaştırıp insani değer ve iradenin ürünü yapar. Bu süreç sekülerliği getiren Protestanlığın dini- dünyevi ayrımı yapmaya çalışan bir düşünsel hareket olarak doğması nedeniyle olmuştur. Peki sekülerleşen fakat hristiyan olmayan İslam toplumlarında ve Türkiye’de bu süreç nasıl işlemektedir. Ahlaki değerlerin dinden beslendiği bir ülkede ahlakı dini unsurlar harici bir değerler sistemine dayandırmaya çalışan bir meta anlatının serüveni nasıldır. Türkiye’de modernleşme ve sekülerleşme süreçleri sonucunda ahlaka yön veren değerler dinden bağımsız olarak varolmuş mudur? Bu sorulara cevap arayan makalemiz ayrıca her tartışmada sonuç cümlesi olarak ortaya çıkan ahlaki zaafiyet sorununa da kısa cevaplar vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda yaptığımız tespitler yakın tarihimizde görülen davranış ve norm sapmalarının nedenlerini de ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Morality is an indispensable fact to keep every society's existence in order. The continuity of morality depends on a number of values. It can be seen that these values can change during the processes of modernization and secularization. The Protestant sectarianism that comes out of the secularisation makes the morality a product of human worth and wisdom. This process was due to the birth of the secular Protestantism as an intellectual movement seeking religioussecularism. Well, How does this process work in secularized but non-Christian Islamic societies and in Turkey. How is the adventure of a great narrative trying to base its ethics on an external system of values in a society where ethical values are fed from it. As a result of the processes of modernization and secularization in Turkey, are moral values independent from religion? Our article, which is seeking answers to these questions, also tries to give short answers to the problem of moral weakness that arises as a conclusion in every discussion. The determinations we made in this context are aimed to reveal the causes of behavior and norm deviations in our recent history.

Keywords