Eğitim Örgütleri Açısından Duygusal Emeğin Önemi

Author:

Number of pages: 190-215
Year-Number: 2019-25

Abstract

Bu çalışmanın amacı, duygusal emek teorisinin eğitim örgütleri açısından önemini ortaya koymaktır. Eğitim örgütleri öğrenci iletişim ve etkileşiminin en yoğun düzeyde yaşandığı dolayısıyla duyguların en çok devreye girdiği eğitim ortamlarından birisidir. Bu iletişim ve etkileşim ortamında öğrencilere rol model olacak tutum ve davranışlara sahip olması gereken öğretmenlerin kimi zaman duygularını yönetebilmesi, değiştirebilmesi ya da baskılayabilmesi gerekmektedir. Çünkü yönetsel açıdan, öğretmenlerin gerektiğinde gerçekte hissettikleri duygulardan uzaklaşarak olumsuz duygularını baskılayabilmeleri, olumlu duygularını daha çok gösterebilmeleri, özellikle içten duygular sergileyerek duygusal emek gösteriminde bulunmaları beklenmektedir. Bu açıdan sağlıklı bir örgüt iklimi ve değerlere dayalı güçlü bir örgüt kültürüne sahip olması gereken eğitim örgütlerinde, duygusal emek davranışları ortaya koyabilen, duygularını düzenleyebilen ve örgütsel hedeflerle uyumlu olacak şekilde duygularını değiştirebilen öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun nedeni öğrencilere sunulan eğitim hizmetinin niteliğinin geliştirilmek istenmesidir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to demonstrate the importance of the theory of emotional labor for educational organizations. Educational organizations are among the education settings where communication and interaction with students are experienced at the highest level and, thus, emotions take action the most. Instructors, who are supposed to adopt the behaviors and approaches that would make them role models for students in such a setting of communication and interaction, are required to manage, control and suppress their emotions from time to time. Because, for the sake of management, they are supposed to abstain from their actual emotions so they suppress their negative feelings when needed, demonstrate a more positive state of feeling, and do labor emotionally especially by adopting sincere emotions in their behaviors. For the reason stated above, in the education organizations that are supposed to run under a healthy organizational climate and based on concrete organizational culture, such instructors as the ones that demonstrate behaviors of emotional labor, manage their feelings and change their feelings in line with the organizational objectives are needed. This is because of the intention that the quality in the education service offered for students is improved.

Keywords