“KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE DİN” ÜZERİNE BİR TİPOLOJİ DENEMESİ: SOSYOLOJİK BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 22-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, özellikle son yıllarda, ülkemizde giderek daha da önemli ve ciddi bir toplumsal problem olmaya başlayan "kadına yönelik şiddet" olgusu, din (İslam) ile ilişkisi bağlamında sosyolojik bir bakış açısıyla analiz edilmeye çalışı- lacaktır. Bunun için öncelikle "şiddet türleri" konulu kısa bir kavramsal giriş yapılarak farklı şiddet türleri kapsamında değerlendirilebilecek dini naslara temsil edici örnekler verilecek ve ardından bu nasların yorumlanmasında öne çıkan yaklaşım tarzları üzerine bir topoloji denemesi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

In this artcle, "the violence against women" which is becoming increasingly important and serious social problem, especially in recent years, in our country will be analyzed in the context of relatonship between religion (Islam) with a sociological perpectve. Thus, it will be a short conceptual introducton about the types of violence, and then the representatve examples of verses and hadiths including elements belonging to different types of violence will be presented, and fnally, the prominent approaches in the interpretaton of this verses and hadiths will be atempted to be introduced

Keywords