ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİNDE AMITAI ETZIONI YAKLAŞIMLARI

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 274-283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş sosyolojide yeni teoriler ve yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Bu makalede postmodern dönem sosyologlarından Amitai Etzioni’nin teorilerinin ve yaklaşımlarının Türkiye’deki etkileri ve çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler üzerinde durulmaktadır. Yaklaşımları sosyolojide genelde çağdaş sosyoloji teorileri alanında ilgi çekmiştir. Görüşlerinin ülkemizdeki yansımaları iktisat, işletme, iletişim, siyasal bilimler, kamu yönetimi ve uluslar arası ilişkiler alanlarında olmuştur. Özellikle 2000 sonrası akademik çalışmalarda yaklaşımlarına gönderme yapılmış, tanımlama ve sınıflandırmalarından yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

The new theories and the new approaches are taken into atenton in the contemporary sociology. In this artcle it is going to be focused on the effects of the theories and the approaches of Amitai Etzioni, a post modern tme sociologist, and the evaluatons about his works, in Turkey. In general his approaches are taken into consideraton in the contemporary sociological theories area in sociology. The reflectons of his ideas in our country are based on the areas of economics, business, communicaton, politcal sciences, public administraton and internatonal relatons. There have been some references to his approaches and his defnitons and classifcatons are also used especially in the academic works of afer 2000.

Keywords