İBN HALDUN’UN TOPLUM VE İNSAN YAKLAŞIMININ GÜNÜMÜZE DÜŞEN İZDÜŞÜMLERİ: TÜKETİM TOPLUMU VE NARSİST İNSAN

Author:

Year-Number: 2013-14
Number of pages: 148-175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, İbn Haldun’un insan ve toplumun iktisadi davranışlarını anlama çerçevesi içerisinde insan ihtiyaçları, tüketim kültürü ve insanların bencilleşmesi/narsistleşmesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Burada vurgulanan temel nokta sosyal yapıların tüketim kültürünün etkisiyle, psikolojik ve sosyolojik olarak değişime uğramalarıdır. Bu tema çerçevesinde hazırlanan makale İbn Haldun’un hadari ve bedevi insanından yola çıkarak (a) ihtyaç, tüketim kültürü ve toplumu bir arada tutan asabiye arasındaki ilişkinin bugüne yansıyan izlerini, (b) bireyleri artık sadece tüketimi artırmakla görevli kişi “tü- ketici” olarak gören hadari toplumlarda ortaya çıkan sorunları ve (c) maddeci eğilimleri, narsisizme varan benmerkezciliği ile tüketim toplumunda ortaya çı- kan yeni insan modelinin günümüze yansıyan sorunlarını eleştirel bir yaklaşım içinde ele almaktadır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study, Ibn Khaldun’s understanding of the economic behavior of people and communites within the framework of human needs, consumer culture and people’s selfsh / narcissist is to evaluate the relatonship between that. In this artcle, the main points highlighted by the impact of consumer culture, social structures, psychological and sociological changes. Within this theme paper prepared Ibn Khaldun’s sedentary people and bedouin people based on (a) the need, consumer culture and society that holds the AlAssabiye (group feelings) relatonship between today reflected in the traces, (b) individuals are no longer just increase the consumpton responsible person “consumer” who consider sedentary people emerging issues in society, and (c) the materialistc tendencies, selfshness and narcissism up the emerging consumer society reflected in today’s issue of human models in a critcal approach tackles.

Keywords