OSMANLI’DA GÜNDELİK HAYAT’A SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
The Sociological Perspectve Everyday Life of Otoman Society

Author : -Ensar ÇETİN
Number of pages : 277

Abstract

Gündelik hayat, bir toplumun zaman ve mekâna bağlı olarak sosyal, dini, ekonomik ve kültürel faaliyetlerinin somutlaşmış bir biçimidir. Osmanlı şehirlerinde gündelik hayat mahallelerde şekillenmiştr. Bu hayat tarzı İslâm geleneğinin bir uzantsıdır. Mahalle sistemi farklı din, mezhep ve inançlara mensup insanların ayrı ayrı mahallelerde yaşamasına dayanıyordu. Osmanlı toplumunda aile dü- zeni, her dini grubun kendi inanç ve geleneklerine göre şekilleniyordu. Osmanlı kültüründe birey için “mahalle”, ailesinden sonra gelen ilk topluluktur. Gündelik hayatn, kendini yok zannetrecek kadar gizleyebilen, bir bilinci vardır. Dolayısıyla, bir toplumun gündelik hayataki davranış kalıplarını incelendiğinde o toplumun zihniyet dünyası hakkında fkir sahibi olmak mümkündür. Osmanlı toplumunun gündelik hayatndaki davranış kalıplarının oluşmasında da benzer şekilde bir zihniyet yansımasını görmek mümkündür. Osmanlı toplumunun sosyo- ekonomik ve sosyo- kültürel yapısını daha iyi anlayabilmek için gündelik hayata karşılaştğımız davranış kalıplarının yorumlanması oldukça önemlidir. Osmanlı toplumunun gündelik hayatndaki değişiminin, değişen zihniyet yapı- sıyla paralellik gösterdiğini söylenebilir. Osmanlı toplumunun gündelik hayatnı tarihi süreç içinde ele aldığımızda, giyim kuşamdan eğitme, mimariden yeme içmeye, dini inançtan kullanılan dile, yönetm şeklinden ekonomik refaha kadar, birçok konuda bilgi sahibi olmak mümkündür

Keywords

Gündelik hayat, Osmanlı toplumu, mahalle, aile, eğlence, eğitm, saray, çarşı, kültür, kent yaşamı, harem, zihniyet.

Read: 2,157

Download: 1,126