LİDERLİK, SİYASAL OTORİTE TİPLERİ VE KARİZMA
Leadership, Politcal Authorıty Types and Charisma

Author : -Olgun Közleme
Number of pages : 239

Abstract

Lider ve liderlik meselesi, sosyal psikolojinin en kapsamlı incelenen konularından biridir. Toplu halde yaşamak zorunda olan insanoğlu her zaman bir yö- netciye muhtaçtr. Liderler toplumun ihtyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilen kişiler olarak ortaya çıkarlar. Ancak liderler rol ve işlevleri bakımından genelde otoriter, liberal ve demokratk olmak üzere üç tp olarak görünmektedirler. Her zaman için geçerli, tek ve en iyi bir liderlik tpi bulunmamaktadır. Tiplemeye bakılmaksızın, esnek olup koşullara uyabilen lider, en iyi liderdir. İbn Haldun, liderin oluşumu için asabiyet, devamı için ise adalet zaruri görmektedir. Buna karşılık Machiavelli ise, liderliği elde etmede ve devamını sağlamada her yolun meşru olduğunu söylemektedir. Max Weber de en iyi lider tpi olarak, karizmatk lider tplemesini öne çıkarmaktadır. Yine Weber’e göre, karizmatk liderlik zamanla rutnleşmekte ve demokrasiye dönüşmektedir

Keywords

Lider, liderlik, karizma, otorite, asabiyet, rutnleşme ve dönüşüm

Read: 2,131

Download: 1,104