YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAM FARKININ YETERLİKLERE VERİLEN ÖNEM DERECESİNE ETKİSİ
Element of Environment on Importance of Teachers’ Competencies in Teaching Turkish as a Foreign Language

Author : -Filiz METE
Number of pages : 171

Abstract

Yüzyıllardır, dünyada yaygınlaşıp hâkimiyet kurma adına diller arasında görünmez bir savaş yaşanmaktadır. Bazı dönemlerde, dünya çapında öne çıkan dillerin öğrenme isteği yaratmasına; siyasi ve ekonomik güç, bilim ve sanat seviyesi sebep olmaktadır. Yapılan araştrmalarda Türkçenin dünyada en çok konuşanı bulunan diller arasında beşinci sırada olduğu ortaya çıkmıştr. Ancak Türkçe kadar zengin ve konuşanı olan bir dilin yabancı dil olarak öğretlmesi konusundaki çalışmalar henüz gelişim aşamasındadır. Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretminin yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerde yeterliklere bakış açılarının fark yaratp yaratmadığını belirleyebilmek için planlanmış- tr. Bu amaç doğrultusunda, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin yeterlik ve performans göstergelerine verilen önem derecesinin katlımcıların görev yaptkları yere göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin karşılaştrmalar yapılmıştr. Ortaya çıkan sonuca göre yurt dışında görev yapan öğretmenler yurt içinde görev yapanlara kıyasla bütün yeterlikleri daha önemli bulmuştur. Buradan hareketle dil öğretminde yurt içi ve yurt dışı ortamın farkından bahsedilebilir.

Keywords

Türkçe öğretmi, yabancı dil olarak Türkçe, dil öğretminde ortam, öğretmen yeterliği

Read: 2,134

Download: 1,131