Pozitif Psikoloji Düzleminde Psikolojik İyi olma ve Dini yönelim İlişkisi: yetişkinler üzerine Bir araştırma

Author:

Year-Number: 2013-13
Number of pages: 97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Türk toplumu içinde var olan psikolojik iyi olma ile psikolojik iyi olma alt ölçeklerinin (hayatn anlamı, bireysel gelişim, özerklik) dini yönelimle ilişkisini tespit ve tasvir etmektr. Ayrıca psikolojik iyi olmaya etki etği düşünülen cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitm durumu gibi bazı değiş- kenlerin psikolojik iyi olma ile ilişkileri de ele alınmıştr. Yaşları 17-60 yaş (M= 34) arasında değişen 611 (327 kadın, 284 erkek) katlımcıdan oluşan araştrmanın örneklemine Ryff’nin Psikolojik İyi Olma Ölçeği ve İçsel Dini Yönelim Öl- çeği uygulanmıştr. Araştrmadan elde edilen bulgulara göre psikolojik iyi olma açısından kadınlar ve erkekler arasında bir farklılık olmadı, yaşın, psikolojik iyi olmanın “Hayatn Anlamı”, “Diğerleriyle Olumlu İlişkiler” ve “Bireysel Gelişim” alt ölçekleri arasında farklılık oluşturduğu görülmüştür. Araştrma sonucunda, bireyin psikolojik iyi oluşunun dini yönelimiyle olumlu yönde ilişkisinin olduğu, ayrıca dini yönelim ile psikolojik iyi olmanın “Hayatn Anlamı”, “Kendini Kabul”, “Bireysel Gelişim” ve “Diğerleriyle Olumlu İlişkiler” alt ölçeği arasında yüksek ve olumlu yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştr. “Özerklik” alt ölçeği ve “Çevresel Hakimiyet alt ölçekleri ile ise bir ilişki tespit edilememiştr.

Keywords

Abstract

The purpose of the present study was to examine the relatonships between, psychological well-being and religious orientaton. Besides, analyses were run to determine gender, age of the relatonship psychological well-being. The sample populaton was 611 (284 male, 327 female) aged from 17 to 60 years adults who flled out paper surveys with measures of religiosity with Intrinsic Religious Orientaton Scale (IROS-10), psychological well-being with Ryff’s Psychological Well-Being Scale (PWB-18). According to the fndings of study, psychological well-being was no differences found between men and women and there was a signifcant positve relatonship between age and “Purpose in Life”, “Personal Growth” and “Positve Relatons with Others”. The result showed that psychological well-being was positvely correlated with religious orientaton. Further, the increasing of psychological well-being increased “Purpose in life”, “Self-acceptance”, “Personal Growth”, and “Positve Relatons with Others”, but the result was revealed that religious orientaton was no correlated with “Autonomy” and “Environmental Mastery”.

Keywords