Pozitif Psikoloji Düzleminde Psikolojik İyi olma ve Dini yönelim İlişkisi: yetişkinler üzerine Bir araştırma
Pyschological Well-Being and Religious Orientaton in terms of Positve Psychology: A Research About Adults

Author : -Gülüşan GÖCEN
Number of pages : 97

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Türk toplumu içinde var olan psikolojik iyi olma ile psikolojik iyi olma alt ölçeklerinin (hayatn anlamı, bireysel gelişim, özerklik) dini yönelimle ilişkisini tespit ve tasvir etmektr. Ayrıca psikolojik iyi olmaya etki etği düşünülen cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitm durumu gibi bazı değiş- kenlerin psikolojik iyi olma ile ilişkileri de ele alınmıştr. Yaşları 17-60 yaş (M= 34) arasında değişen 611 (327 kadın, 284 erkek) katlımcıdan oluşan araştrmanın örneklemine Ryff’nin Psikolojik İyi Olma Ölçeği ve İçsel Dini Yönelim Öl- çeği uygulanmıştr. Araştrmadan elde edilen bulgulara göre psikolojik iyi olma açısından kadınlar ve erkekler arasında bir farklılık olmadı, yaşın, psikolojik iyi olmanın “Hayatn Anlamı”, “Diğerleriyle Olumlu İlişkiler” ve “Bireysel Gelişim” alt ölçekleri arasında farklılık oluşturduğu görülmüştür. Araştrma sonucunda, bireyin psikolojik iyi oluşunun dini yönelimiyle olumlu yönde ilişkisinin olduğu, ayrıca dini yönelim ile psikolojik iyi olmanın “Hayatn Anlamı”, “Kendini Kabul”, “Bireysel Gelişim” ve “Diğerleriyle Olumlu İlişkiler” alt ölçeği arasında yüksek ve olumlu yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştr. “Özerklik” alt ölçeği ve “Çevresel Hakimiyet alt ölçekleri ile ise bir ilişki tespit edilememiştr.

Keywords

Pozitf psikoloji, psikolojik iyi olma, öznel iyi olma, dini yönelim, hayatın anlamı.

Read: 2,070

Download: 975