ISSN:1306-7877

Yayın İlkeleri


 
Sosyal Bilimler kapsamına giren özgün çalışma, çeviri, araştırma notu, kitap ve tez değerlendirmesi, tanıtım, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır. Yayınlanması talep edilen yazının Toplum Bilimleri Dergi sistemine yüklenmesi, başvuru olarak kabul edilmektedir. Dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların gerek içerik gerekse fikri açıdan merkeze aldığı konular yazarın akademik tutumu ve bireysel görüşü ile ilgilidir. Dergi yayın politikaları ile ilişkilendirilemez.
 
Yayın Sıklığı
Toplum Bilimleri Dergisi, özel sayılar dışında yılda 2 sayı (Haziran – Aralık)’nın yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. 
 
Makale Değerlendirme Süreci
Dergimize gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.
Makale sistemine yüklenen ilk dosyalarda yazarların adı-soyadı ve kurum bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin son halinde ise ad-soyad, kurum bilgileri, e-mail ve Orcid ID numaraları bulunmalıdır.
İsnad Atıf Sistemi Yazım Kılavuzu'na uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir. 
 
Yayın Dili
Toplum Bilimleri Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca makalelerde Toplum Bilimleri Dergisi’nde yer alabilir. Bunun dışındaki dillerde gönderilen yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanabilir.
Makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), İSNAD atıf stilinde hazırlanan kaynakça içerir. 
 
Atıf ve Referans Sistemi
Toplum Bilimleri Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında  İsnad Atıf Sistemi'nin kullanılmasını şart koşmaktadır.
 
İntihal Tespit Politikası
İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 
 
Açık Erişim Politikası
Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır
 
Arşivlenme
Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere uluslararası indeks kurumlarına, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir. 
 
Telif Hakkı
Toplum Bilimleri Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı  Dergi Editörlüğü'ne devredilmiş sayılır. 
 
Makale Kabul
Toplum Bilimleri Dergisi'ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.
Makalelerin Toplum Bilimleri Dergisi'nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. 
Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.