ISSN:1306-7877

SEÇMELİ HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİNE DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI ‎NİTEL BİR İNCELEME


Bu makalenin amacı din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinden biri olan Ortaöğretim Hz. Muhammed’in ‎Hayatı dersinin, ders öğretmenleri tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamak ve dersin işlerliğinin artırılmasına ‎yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda İzmir ‎İli merkez ilçelerinde görev yapan ve Hz. Muhammed’in Hayatı dersine giren 15 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ‎‎(DKAB) öğretmeninin yarı yapılandırılmış anket sorularına verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. Veriler, 2016-‎‎2017 öğretim yılı şubat ayında araştırmacı tarafından toplanmıştır. Sorular iki bölümden oluşturulmuştur. ‎Birinci bölümdeki sorular öğretmenlerin kişisel ve mesleki yönlerini tanımaya, ikinci bölümdeki sorular ise ‎program geliştirmenin unsurları bakımından öğretmen görüşlerini incelemeye yönelik yapılandırılmıştır. Bu ‎doğrultuda öğretmenlerin programın hedef ve içeriği, öğrenme-öğretme durumları, kullanılan ölçme ve ‎değerlendirme türleri ile ilgili görüş ve değerlendirmelerine ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda ‎öğretmenlerin dersin müfredat programlarında yer almasını olumlu karşıladıkları anlaşılmıştır. Bununla birlikte ‎öğretmenlerin, içeriği öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bulmadıkları, eğitim-öğretim sürecinde ‎programın tematik olmasından kaynaklanan sıkıntılar yaşadıkları, öğretim materyaline ulaşma veya materyal ‎geliştirme hususunda desteğe ihtiyaç duydukları, ölçme-değerlendirme yöntem ve ilkelerini sağlıklı bir şekilde ‎uygulayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.‎


Keywords


Din Ahlak ve Değerler Alanı Dersleri, Din Eğitimi, Seçmeli Dersler, Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi, Öğretim ‎Programı.‎

Author: Tülay YÜCEL
Number of pages: 648-675
DOI:
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.