9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTAPLARINA TEKNOLOJİ ODAKLI BİR BAKIŞ: KARE KOD UYGULAMASI
A TECHNOLOGY FOCUSED VİEW ON 9TH GRADE GEOGRAPHY COURSE BOOKS: QR CODE APPLİCATİON

Author : Fatih AKBAŞ - Recep BOZYİĞİT
Number of pages : 700-727

Abstract

Bu çalışma, 9. sınıf coğrafya ders kitaplarında yer alan kare kod uygulamalarının öğrenci başarısına etkisini ve öğretmenler ile öğrencilerin karekod uygulamasıyla ilgili farkındalıklarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Hazırlanan öğrenci ve öğretmen anketi, 12 coğrafya öğretmeni ve 44 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırma kapsamında kontrol ve deney gurubu oluşturulmuştur. Kontrol gurubunda 5 E modeline göre ders işlenirken, deney gurubunda 5 E modeline göre ders işlenmiş ve ayrıca kare kod uygulaması da eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde kullanılmıştır. Guruplar arasında ön test ve son test uygulanmıştır. Son test itibari ile guruplar arasında bir fark oluşup oluşmadığına ve anlamlılığına bakılmıştır. Kontrol ve deney gurubuna ait bulgulara bakıldığında; kontrol gurubuna uygulanan ön testte öğrenci ortalaması 9,79 iken son testte öğrenci ortalaması 14,37’ye yükselmiştir. Deney gurubuna uygulanan ön testte öğrenci ortalaması 9,4 iken son testte öğrenci ortalaması 15’e yükselmiştir. Kare kod uygulamasını kullanan ve kullanmayan öğrenciler arasındaki başarı puanları farklarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacı ile Mann-Whitney U testi yapılmış ve puanlar açısından farkın anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Anket sonuçlarına göre; kare kod uygulaması; zamanın verimli ve doğru kullanımını sağlamakta, öğrencileri mutlu etmekte, derse olan bakışlarını olumlu etkilemekte, öğrenci motivasyonunu arttırmakta, öğrenci için ilgi çekici olmaktadır. Kare kodların en önemli farklılıklarından birisi de zamana ve mekâna bağlı olmaksızın öğrenme sağlaması, anında geri dönüt vermesidir. Yine araştırma sonucunda kare kod destekli ders işlenen deney gurubunda öğrenci başarısının kontrol gurubuna göre arttığı görülmektedir. Fakat bu ayrışma anlamlı bir ilişki oluşturmamıştır. Ele alınan bu çalışma göstermektedir ki coğrafya öğretiminde kare kod uygulaması öğrenci ilgi, istek ve yeteneklerine göre uygun öğrenme ortamları ve yöntemleri sunmaktadır. Bu bağlamda kare kod uygulamasının yaygınlaştırılarak hemen hemen her konu ekseninde eba ile entegrasyonunun sağlanması ve zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Keywords

Coğrafya eğitimi, Ders Kitabı, Teknoloji, Mobil Öğrenme, Kare kod.

Read:1003

Download: 325