Yol Kullanıcılarında Trafik Adabı Kavramı : Pilot Çalışma, Ankara Örneği
Concept of Manners in Traffıc in Road Users: Pilot Study, Ankara Example

Author : seda hatipoğlu - Yeşim YASAK
Number of pages : 485-500

Abstract

2000’li yıllarda trafik güvenliği konusu sistem yaklaşımı ile alınmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımda trafik kültürü çok önemli bir kavram olarak yer almaktadır. Trafik kültürünün bir yansıması olan "trafik adabı", bir topluluktaki ya da ülkedeki insanların trafik ortamında, bireysel ve birbirlerine karşı davranış şekilleri olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma iki temel amaç üzerine kurulmuştur. Birinci amaç; Ankara’da yaşayan yol kullanıcılarının trafik adabı ve trafik adabı ile ilişkili kavramlar hakkındaki düşünceleri ve hislerini, diğer bir deyişle trafik adabı sosyal temsil/şemasını incelemektir. Çalışmanın ikinci amacı, trafik adabı ve ilgili kavramlara ilişkin herhangi bir bilgilendirme almadan önceki düşünce ve hislerle konu hakkında “farkındalık eğitimi” aldıktan sonraki düşünce ve hislerdeki değişimi değerlendirmektir. Bulgular değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili müfredatına uygun olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan farkındalık eğitimini alan bireylerde; trafik adabı, sorumluluk, hoşgörü, fedakarlık, sabır, empati, birey hakkı ve trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi kategorilerinde beklendik yönde ve olumlu değişimler saptanmıştır. Farkındalık eğitimi sonrası özellikle, hoşgörü, empati ve birey hakkı kavramlarına ilişkin olarak rapor edilen olumlu ifadelerdeki artış tespit edilmiştir.

Keywords

Trafik adabı, Yol kullanıcısı, Ankara

Read:965

Download: 315