Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın Mevlevîlikle İlgili Manzum Tarihleri
The Chronicles Written In Verse By Pertev Mehmed Sa’îd Pasha About Mevleviyeh

Author : ALİ YÖRÜR
Number of pages : 249-261

Abstract

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa, 1785’te Darıca’da dünyaya geldi. II. Mahmud döneminde devletin farklı kademelerinde görev almış önemli bir devlet adamıdır. II. Mahmud’un ona sevgi ve saygı göstermesi sebebiyle çevresinde kıskançlıklar oluştu ve entrikalarla görevinden azledilerek Edirne’ye sürgüne gönderildi. Edirne valisi tarafından konağına davet edilerek boğduruldu. Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Pertev Mehmed Sa’îd Paşa Divânı’nda gazel, kaside, şarkı vb. nazım şekillerinin yanında Divân’ın yarısını oluşturan 120 adet manzum tarih bulunmaktadır. Şehzade doğumu, tayin, cami, çeşme, dergâh, tekke yapımı ve tamiri gibi birçok konuda manzumeler yazmıştır. Bu manzumeler, II. Mahmud döneminin siyasî ve sosyo-kültürel olaylarını göstermesi bakımından önemlidir. Bu makalede, Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın Dîvânı’ında bulunan Mevlevîlikle ilgili manzum tarihlerin transkripsiyonlu metni verilip incelemesi yapılmıştır

Keywords

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa, Mevlevîlik, Manzum Tarihler

Read:1874

Download: 887